Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju nekretnina licitacijom (A. G. Matoš, Franjevačka)

KLASA: 940-01/11-01/8
URBROJ: 2103/01-01-11-3

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i Odluka Gradonačelnika KLASA: 940-01/11-01/7 i KLASA: 370-03/11-01/12, Grad Bjelovar raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina (licitacijom)

A) Grad Bjelovar prodaje slijedeće nekretnine:

1. Dvije neetažirane derutne prostorije koje se nalaze u stambenoj zgradi na Trgu A. G. Matoša 6 u Bjelovaru, izgrađenoj na k.č.br. 2666/1, zk.ul.br. 5551, ukupne površine 15 m2

– početni iznos kupoprodajne cijene za predmetne nekretnine je 25.066,50 kn
– jamčevina iznosi 10 % od početnog iznosa kupoprodajne cijene
– pravo prvokupa imaju za vlasnici susjednih stanova

2. Neetažirani stan u zgradi u Bjelovaru , Franjevačka 15, izgrađenoj na k.č.br. 967/7, upisana u zk.ul. 2984, k.o. Grad Bjelovar, koji se sastoji od ulaza, predprostora, kuhinje i sobe, ukupne površine 36,07 m2. Stanu pripadaju zajednički dijelovi zgrade i zemljište ispod gabarita zgrade. Postupak etažiranja zgrade je u tijeku. Stan je u najmu.

– početni iznos kupoprodajne cijene za predmetne nekretnine je 8.732,55 €
– jamčevina iznosi 10 % od početnog iznosa kupoprodajne cijene
– pravo prvokupa ima najmoprimac

B) Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj. Pravo prvokupa na stanu imaju osobe navedene u toč. A, ako prihvate najveću ponuđenu i izlicitiranu cijenu.

C) Nakon provedenog javnog natječaja, Odluku o prodaji stana najpovoljnijem ponuditelju donijet će Gradonačelnik i s njim će sklopiti Ugovor o kupoprodaji stana. Plaćanje kupoprodajne cijene stana izvršiti će se u kunama po srednjem tečaju HNB-a, jednokratno, u roku 60 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji, a kupac pri tome ostvaruje pravo na popust u visini od 10% od ukupne kupoprodajne cijene. Kupci nekretnina pod toč. A) 1. i 2. dužni su uz kupoprodajnu cijenu platiti i troškove procjene i troškove javnog natječaja.

D) Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Bjelovara broj 2402006-1802400001, model 68, poziv na broj 7757- OIB. Fotokopiju dokaza o uplati potrebno je priložiti uz ponudu.

E) Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe dostavom zapečaćenih pisanih prijava na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom “ne otvaraj- Javni natječaj za prodaju nekretnine redni broj ….”.

F) Prijave se zaprimaju do 27. svibnja 2011. godine do 12,00 sati.

G) Ponuditelji u prijavi trebaju navesti:

  • osobne podatke-ime, prezime, adresa, OIB,
  • nekretninu za koju se natječu
  • da imaju pravo prvokupa i po kojoj osnovi
  • iznos ponuđene cijene,
  • priložiti presliku osobne iskaznice,
  • priložiti dokaz o uplati jamčevine,
  • ponuditelji s pravom prvokupa dokument iz kojega proizlazi pravo prvokupa ( dokaz o vlasništvu susjednih nekretnina, ugovor o najmu stana).

H) Javno otvaranje prijava obavit će Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, 30. svibnja 2011. godine, u 12 sati.

I) Natječaj će se provesti licitacijom u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, isti dan t.j. 30. svibnja 2011., u 12,30 sati. Licitaciji moraju pristupiti ponuditelji ili opunomoćenici ponuditelja.

J) U slučaju da sudionik natječaja s najpovoljnijom ponudom odustane od ponude, kao i od sklapanja Ugovora o kupoprodaji, nema pravo na povrat jamčevine, a prednost u natječaju ima slijedeća najpovoljnija ponuda.

K) Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje nekretnina koje su predmet Javnog natječaja, poništiti Javni natječaj, kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuđača, bez navođenja razloga.

L) Svim ponuditeljima dostavit će se Odluka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju u roku od 5 dana od dana njenog donošenja na koju mogu uložiti prigovor u roku od tri (3) dana od dana preuzimanja. Najpovoljniji ponuditelj dužan je s Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju.

LJ) Najpovoljnijem ponuditelju s kojim Grad Bjelovar sklopi Ugovor o kupoprodaji jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u Javnom natječaju iznos uplaćen na ime jamčevine vratit će se u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju.

Sve informacije oko Javnog natječaja mogu se dobiti na telefon 043/622-054 ili 622-053.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content