Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Jug-čkbr.4976 k.o. Grad Bjelovar

KLASA: 944-01/19-01/11                                                        

URBROJ: 2103/01-01-19-7                                 

Na temelju Odluke o  raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Jug-čkbr.4976 k.o. Grad Bjelovar, KLASA: 944-01/19-01/11, URBROJ: 2103/01-01-19-4, od 23. travnja 2019. godine,  Grad Bjelovar dana 2. svibnja 2019. godine raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Jug-čkbr.4976 k.o. Grad Bjelovar

I. PREDMET PRODAJE

Predmet Javnog natječaja je zemljišne parcele u Poslovnoj zoni Jug, čkbr.4796 (kat. oznaka 5665/2) -Pakračka-livada, površine 3454 m2,  upisana u zk.ul.br.6536 k.o. Grad Bjelovar po početnoj cijeni od 236.000,00 kuna.

Zemljište je namijenjeno izgradnji gospodarskog objekta (K1) – poslovni ili ugostiteljski.

POSEBNA NAPOMENA: Preko parcele prolazi visokonaponski dalekovod 110 kV i dio čestice je u zaštitnom koridoru.

Nekretnine se prodaju u stanju „viđeno-kupljeno“.

II. UVJETI PODNOŠENJA PONUDE I OBVEZE NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Na Javni natječaj se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina, te članovi zajednice ponuditelja (2 ili više ponuditelja zajedno).

Jamčevina se uplaćuje u visini od 10 % od početne kupoprodajne cijene nekretnine,  na račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242-OIB.

Javni natječaj provest će se  usmenim nadmetanjem (licitacijom).

Povećanje početne cijene zemljišta za usmeno nadmetanje iznosi najmanje 100,00 kuna.

Nakon provedenog javnog natječaja Gradonačelnik će s najboljim ponuditeljem sklopiti Ugovor o kupoprodaji, u roku koji odredi prodavatelj, a koji ne može biti duži od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najboljeg ponuditelja.

Kupoprodajnu cijenu kupac plaća jednokratno, u roku koji bude određen ugovorom, a koji ne može biti  duži od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

Kupac  plaća  cijenu  objave oglasa Javnog natječaja i cijenu procjene zemljišta. 

III. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora biti numerirana i uvezana te mora sadržavati:

1. osobne podatke (ime, prezime, OIB i adresu natjecatelja ili naziv, sjedište i OIB pravne osobe),

2. oznaku nekretnine;

3. iznos ponuđene cijene te

4. broj računa radi povrata jamčevine ako ne uspije u natječaju.

 Ponudi se moraju priložiti:

  1. presliku osobne iskaznice, a za pravne osobe Rješenje o upisu u sudski registar
  2. dokaz o uplati jamčevine
  3. izjavu da je upoznat sa stanjem i opremljenošću nekretnine
  4. potvrda da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Bjelovaru s osnova svih potraživanja (ne stariji od 30 dana)
  5. Izjava ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku koji odredi Grad, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, plaćanje ovjere potpisa Gradonačelnika kod Javnog bilježnika, cijenu objave oglasa u javnom glasilu i cijenu procjene  zemljišta

IV. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

Ponuditelji mogu ponudu dostaviti za jednu parcela ili više parcela. U slučaju da jedan ponuditelj podnosi ponudu za kupnju više parcela, za svaku parcelu dužan je podnijeti zasebnu ponudu.

Ponuditelji dostavljaju  pisane ponude s prilozima,  u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom „Ne otvaraj- Javni natječaj za prodaju zemljišta U Poslovnoj zoni Jug.

Javni natječaj otvoren je do  9. svibnja 2019. godine.

Javno otvaranje ponuda održati  će se 13. svibnja 2019. u 12,00 sati, a licitacija 13. svibnja 2019. u 12,30 sati u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2.

Licitaciji moraju nazočiti ponuditelji ili njihovi punomoćnici koji su dostavili ponude, uz predočenje osobne iskaznice, pisane punomoći ovjerene pečatom i potpisom odgovorne osobe pravne osobe ili pisane punomoći za sudjelovanje.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

V. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE

Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji na usmenom nadmetanju  ponudi najvišu cijenu, pod uvjetima da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.

U slučaju da sudionik natječaja s prvom najpovoljnijom ponudom odustane od ponude, nema pravo na povrat jamčevine, a prednost u natječaju ima slijedeća najpovoljnija ponuda, uz uvjet da ponuditelj prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje parcela koje su predmet Javnog natječaja, kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja,  bez navođenja razloga, u svako doba, prije potpisivanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina.

Najpovoljnijem ponuditelju s kojim Grad Bjelovar sklopi Ugovor o kupoprodaji, jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u natječaju iznos uplaćen na ime jamčevine vratit će se u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najboljeg ponuditelja.

VI. OSTALE ODREDBE

Sve informacije oko Javnog natječaja kao i uvjeta gradnje na predmetnoj parceli mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, sobi 54/II ili na broj telefon 043/ 622-054 ili 622-056 u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

                                                                                                 GRADONAČELNIK

                                                                                                        Dario Hrebak

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content