Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Jug-k.č.br.4951/4, k.o. Grad Bjelovar

KLASA: 940-01/19-01/46                                                        

URBROJ: 2103/01-01-19-6                                                                                 

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Jug-k.č.br.4951/4 k.o. Grad Bjelovar, KLASA: 940-01/19-01/46, URBROJ: 2103/01-01-19-4, od 24. travnja 2019. godine,  Grad Bjelovar dana 2. svibnja 2019. godine raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Jug-k.č.br.4951/4, k.o. Grad Bjelovar

I. PREDMET PRODAJE

Predmet Javnog natječaja je zemljišna parcela u Poslovnoj zoni Jug k.č.br. 4951/4 – dio čestice kat. oznake 5658/1 -livada u Bjelovaru, površine 591 m2,  upisana u zk.ul.br. 6905, k.o. Grad Bjelovar po početnoj cijeni od 54.400,00 kuna. Zemljište se nalazi unutar građevinskog područja, a kupuje se u stanju „viđeno-kupljeno“.

II. UVJETI PODNOŠENJA PONUDE I OBVEZE NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Na Javni natječaj se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina.

Jamčevina se uplaćuje u visini od 10 % od početne kupoprodajne cijene nekretnine,  na račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242-OIB.

Javni natječaj provest će se  usmenim nadmetanjem (licitacijom).

Povećanje početne cijene zemljišta za usmeno nadmetanje iznosi najmanje 100,00 kuna.

Nakon provedenog javnog natječaja Gradonačelnik će s najboljim ponuditeljem sklopiti Ugovor o kupoprodaji, u roku koji odredi prodavatelj, a koji ne može biti duži od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najboljeg ponuditelja.

Kupoprodajnu cijenu kupac plaća jednokratno, u roku koji bude određen ugovorom, a koji ne može biti  duži od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

Kupac  plaća  cijenu  objave oglasa Javnog natječaja i cijenu procjene zemljišta.

III. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora biti numerirana i uvezana te mora sadržavati:

1. osobne podatke (ime, prezime, OIB i adresu natjecatelja ili naziv, sjedište i OIB pravne osobe),

2. oznaku nekretnine;

3. iznos ponuđene cijene te

4. broj računa radi povrata jamčevine ako ne uspije u natječaju.

 Ponudi se moraju priložiti:

  1. presliku osobne iskaznice, a za pravne osobe Rješenje o upisu u sudski registar,
  2. dokaz o uplati jamčevine,
  3. izjavu da je upoznat sa stanjem i opremljenošću nekretnine,
  4. potvrda da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Bjelovaru s osnova svih potraživanja (ne stariji od 30 dana),
  5. Izjava ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku koji odredi Grad, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, plaćanje ovjere potpisa Gradonačelnika kod Javnog bilježnika, cijenu objave oglasa u javnom glasilu i cijenu procjene  zemljišta

IV. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

Ponuditelji dostavljaju pisane ponude s prilozima,  u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom „Ne otvaraj- Javni natječaj za prodaju zemljišta-k.č.br. 4951/4, k.o. Grad Bjelovar“.Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponudepošti preporučenom pošiljkom ili predaje na urudžbeni zapisnik.

Javni natječaj otvoren je do  9. svibnja 2019. godine.

Javno otvaranje ponuda održati  će se 13. svibnja 2019. u 12,00 sati, a licitacija 13. svibnja 2019. u 12,15 sati u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2.

Licitaciji moraju nazočiti ponuditelji ili njihovi punomoćnici koji su dostavili ponude, uz predočenje osobne iskaznice, pisane punomoći ovjerene pečatom i potpisom odgovorne osobe pravne osobe ili pisane punomoći za sudjelovanje.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

V. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE

Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji na usmenom nadmetanju  ponudi najvišu cijenu, pod uvjetima da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.

U slučaju da sudionik natječaja s prvom najpovoljnijom ponudom odustane od ponude, nema pravo na povrat jamčevine, a prednost u natječaju ima slijedeća najpovoljnija ponuda, uz uvjet da ponuditelj prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje parcele koja je predmet Javnog natječaja, kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja,  bez navođenja razloga, u svako doba, prije potpisivanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina.

Najpovoljnijem ponuditelju s kojim Grad Bjelovar sklopi Ugovor o kupoprodaji, jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u natječaju iznos uplaćen na ime jamčevine vratit će se u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najboljeg ponuditelja.

VI. OSTALE ODREDBE

Sve informacije oko Javnog natječaja kao i uvjeta gradnje na predmetnoj parceli mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, sobi 54/II ili na broj telefon 043/ 622-054 ili 622-056 u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

GRAD BJELOVAR

Podijeli s prijateljima!
Back to top