Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prethodno savjetovanje za predmet nabave: GRAĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUDOVAC

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD BJELOVAR

Upravni odjel za gospodarstvo   

KLASA : 406-01/19-01/04

URBROJ : 2103/01-05/2-19-4

Evidencijski  broj nabave: 6-07-Ra/19

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

GRAĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUDOVAC

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave  provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Naručitelj Grad Bjelovar,  traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu javnih radova  naručitelj  je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio  na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno sa 08. 05. 2019. godine.

Sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje:  GRAĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUDOVAC, uputite preko sustava EOJN RH (Prethodna savjetovanja) .

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj Grad Bjelovar će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti preko sustava EOJN RH (Prethodno savjetovanje), a prije objave nadmetanja u EOJN RH.

Stručno povjerenstvo naručitelja

Prilozi za prethodno savjetovanje za predmet nabave:GRAĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U NASELJU GUDOVAC

Podijeli s prijateljima!
Back to top