Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu

Natječaji

Na temelju članka 16. stavka 1. točke 4. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13) Grad Bjelovar objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA IZ SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA BJELOVARA ZA 2016.GODINU

 1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

  Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore za 2016. za:

  • programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni poziv;
  • donacije i sponzorstva;
  • obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično, 
  • jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
  • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada.

  Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava za 2016.

 2. TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA JAVNI POZIV

  Na Javni poziv mogu se prijaviti udruge i druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog poziva prihvatljivi prijavitelji.

  Javni poziv ne odnosi se na:

  • financiranje aktivnosti ustanova, čiji je osnivač ili suosnivač Grad Bjelovar.
 3. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PODNOSITELJ PRIJAVE

  Na Javni poziv mogu se prijaviti podnositelj koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  • upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
  • upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
  • korisnici prijavljene aktivnosti su građani Grada Bjelovara;
  • aktivnosti se provodi se na području i za promociju Grada Bjelovara;
  • registrirane su kao udruge, zaklade, socijalne zadruge i druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva );
  • svojim statutom se opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja sukladno ovom Javnom pozivu i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
  • ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora;
  • nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;
  • da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja aktivnosti ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela iz članka 48. stavka 2. alinejom d) Uredbe;
  • imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
  • ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
  • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti;
  • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Gradu;
  • u tekućoj godini nisu korisnici jednokratnoj financijske potpore za istu svrhu.
 4. PRIJAVA I DOKUMENTACIJA KOJU PRIJAVITELJ PRILAŽE UZ PRIJAVU

  Uz prijavu prilaže se sljedeća dokumentacija:

  1. Obrazac prijave aktivnosti s potpisom ovlaštene osobe i pečatom udruge;
  2. Obrazac troškovnika aktivnosti s potpisom ovlaštene osobe i pečatom udruge;
  3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;
  4. Dokaz o registraciji udruge – Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ne stariji od mjesec do dana raspisivanja ovog Poziva, izvadak iz registra udruga može zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge u registru udruga;
  5. Dokaz da je udruga neprofitna – Izvadak iz Registra neprofitnih organizacija ne starije od mjesec dana do dana raspisivanja ovog Javnog poziva, izvadak iz registra neprofitnih organizacija može zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge u registru;
  6. Dokaz o transparentnom financijskom poslovanju – preslika financijskog izvješća o poslovanju udruge za 2015. godinu (FINA);
  7. Dokaz o području djelovanja – preslika ovjerenog statuta udruge;
  8. Dokaz o plaćenim doprinosima, porezima i drugima davanjima prema državnom proračunu – Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan Javni poziv;
  9. Dokaz da nema dugovanja prema Gradu Bjelovaru – potvrda o nepostojanju dugovanja, soba 48;
  10. Uvjerenje nadležnog suda – ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja (koja je potpisala obrasce za prijavu i obrazac troškovnika aktivnosti) i voditelja aktivnosti;
  11. Obrazac Izjave o financiranim aktivnostima (programima ili projektima iz javnih sredstava u 2015. godini.
 5. NAČIN PRIJAVE

  Prijavu na Javni poziv treba dostaviti na adresu:

  Grad Bjelovar
  Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Bjelovara
  Trg Eugena Kvaternika 2
  43 000 Bjelovar

  Prijave na Javni poziv treba dostaviti poštom na navedenu adresu ili u pisarnicu Gradske uprave Grada Bjelovara soba broj 15.

 6. NEODOBRAVANJE JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE

  Podnositelji prijava koje su nepotpune, ne ispunjavaju uvjete, nisu podnesene na propisani način i nisu sukladne Uputama za prijavitelje na Javni poziv bit će pisano obaviješteni o neodobravanju jednokratne financijske potpore.

  Iz proračuna Grada Bjelovara neće se financirati aktivnosti udruga koje se sukladno posebnom zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.

 7. OBJAVA REZULTATA JAVNOG POZIVA

  Odluka o dodjeli jednokratne financijske potpore na temelju Javnog poziva objavljuje se na internetskoj stranici Grada Bjelovara u roku od osam dana od dana donošenja.

  Podnositelju prijave kojem je odobrena jednokratna financijska potpora bit će dostavljena odluka gradonačelnika.

 8. UGOVOR O FINANCIRANJU I MODEL PLAĆANJA

  Sa prijaviteljem kojem je odobrena jednokratna financijska potpora Grad Bjelovar će potpisati ugovor o financiranju najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o odobravanju jednokratne financijske potpore.

  Jednokratna financijska potpora će biti doznačena u roku i na način određen ugovorom o financiranju.

Ovaj Javni poziv je objavljen 19. svibnja 2016. na internetskoj stranici Grada Bjelovar www.bjelovar.hr.

Dokumentacija Javnog poziva sa Uputom za prijavitelje dostupna je na internetskoj stranici Grada Bjelovar www.bjelovar.hr.

PRILOZI:

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu / 0.1 MiB /

 Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu - Upute za prijavitelje / 0.1 MiB /

 Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu - Obrazac prijave aktivnosti / 0.1 MiB /

 Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu - Obrazac troškovnika aktivnosti / 36 KiB /

 Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja / 40 KiB /

 Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu - Izjava o financiranim aktivnostima udruge iz javnih sredstava u 2015. godini / 40 KiB /

 Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu - Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu / 0.2 MiB /

 Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu - Zahtjev za isplatu sredstava za jednokratne financijske potpore u 2016. godini / 40 KiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top