Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI POZIV za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga te promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Pisanicom do Uskrsa 2019.“

Na temelju Odluke o raspisivanju javnoga poziva za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga te promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Pisanicom do Uskrsa 2019.“ (KLASA: 380-01/19-01/04, UR.BROJ: 2103/01-01-19-22) od 15. veljače 2019. godine Gradonačelnik Grada Bjelovara dana 20. veljače 2019. godine raspisuje

JAVNI POZIV
za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga te promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Pisanicom do Uskrsa 2019.“

1. Manifestacija „Pisanicom do Uskrsa 2019.“ održati će se u periodu od 12.4.-14.4.2019. i 18.4.-20.4.2019. na šetnici od Zagrebačke banke do DM-a sa obje strane.

2. Javni poziv provesti će se putem zatvorenih prijava.

3. Broj prodajno – izložbenih mjesta je ograničen. Prijave će se razmatrati po vremenu predaje dokumentacije u pisarnicu Grada Bjelovara.

4. Pravo prijave imaju pravne i fizičke osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, braniteljske udruge, neprofitne udruge građana, kulturna društva, tradicijski obrti i domaće radinosti.
Pravo prijave također imaju i sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za obavljanje ugostiteljske djelatnosti uz posebnu suglasnost i Uvjete za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom, a u skladu sa Zakonom i pripadajućim pravilnicima s područja Republike Hrvatske.

5. Na Javni poziv se ne mogu prijaviti oni koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Bjelovaru po bilo kojoj osnovi.

6. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, braniteljske udruge, neprofitne udruge građana, kulturna društva, tradicijski obrti i domaće radinosti imaju besplatan zakup javne površine, štanda ili kućice te besplatno priključenje na električnu energiju.

7. Grad Bjelovar kao organizator zadržava pravo određivanja pozicije prodajnih mjesta na prostoru održavanja manifestacije.

8. Izlagači su dužni svoje izlaganje i prodaju uskladiti sa zakonskim propisima RH – posebno sa Zakonom o trgovini, Zakonom o trošarinama te Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. U suprotnom, Grad Bjelovar ne snosi nikakvu odgovornost ni prema izlagačima niti prema trećim osobama.

9. Zakupci su dužni obavljanje ugostiteljske djelatnosti uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na istu te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na prostoru zakupa. U suprotnom, Grad Bjelovar ne snosi nikakvu odgovornost.

10. Zakupci su odgovorni za svu moguću devastaciju javnih površina koje koriste. Ukoliko zakupac javnu površinu koristi suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o zakupu, koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, ugovor o zakupu će se automatski otkazati bez povrata uplaćenih sredstava.

11. Zakupci su u cijelosti odgovorni trećim osobama, a u slučajevima novčanih potraživanja nastalih zbog nepridržavanja odredbi zakonskih propisa i podzakonskih akata Republike Hrvatske.

12. Zakupci su isključivo odgovorni za sigurnost trećih osoba (gosti, zaposlenici, osoblje organizatora, službene osobe) na prostoru koji su zakupili.

13. Prijava za pružanje trgovačkih usluga treba sadržavati:
a. ispunjenu Prijavnicu koja je sastavni dio ovog poziva, a koja se može preuzeti s web stranica: www.bjelovar.hr ; ili u Gradu Bjelovaru (Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar);
b. pravne osobe / izvadak iz sudskog Registra;
c. obrtnici / izvadak iz obrtnog Registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni Registar;
d. udruge / Izvadak iz Registra udruga;
e. obiteljska poljoprivredna gospodarstva / rješenje o upisu u Upisnik obiteljskih gospodarstva;
f. dopunske djelatnosti- rješenje o upisu u Upisnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi te rješenje o upisu u Upisnik dopunske djelatnosti;
g. domaća radinost / rješenje o upisu domaće radinosti;
h. slobodna zanimanja / rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela;
i. potvrdu o članstvu u neku od strukovnih udruga;
j. kopiju rješenja o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkohola i alkoholnih pića);
k. kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe;

14. Prijava za pružanje ugostiteljskih usluga mora sadržavati:
a) Ispunjenu Prijavnicu, a koja je sastavni dio ovog Javnog poziva i koja se može preuzeti s web stranice Grada Bjelovara www.bjelovar.hr; ili u Gradu Bjelovaru (Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar).;
b) pravne osobe- izvadak iz sudskog Registra ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a obrtnici- izvod iz obrtnog Registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni Registar države sjedišta obrtnika;
c) ponudu jela s cijenama tj. detaljan opis predloženih usluga s cjelokupnom ponudom (vrsta hrane i pića s prijedlogom ugostiteljske ponude – meni);
d) broj i kvalifikacija osoblja predviđenog za rad
e) kopiju rješenja o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkohola i alkoholnih pića)
f) kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe;

15. Prijavitelj čija prijava ispunjava sve uvjete iz točke 13 i 14 Javnog poziva dobiva pravo na zakup kućice, štanda ili prodajno – izložbenog mjesta.

16. Prijavitelj ili dva prijavitelja mogu zakupiti samo jednu kućicu, pod uvjetom da oboje podnesu zajednički zahtjev i ispune jednu Prijavnicu za izlaganje i prodaju na jednom štandu uz uvjet da nude istu ili sličnu vrstu proizvoda.

17. Zakupac je dužan pridržavati se predviđenog radnog vremena:
• Petak, 12.4.2019., 9:00 – 19:00 obavezno radno vrijeme
(dopušteno radno vrijeme, 08:00 – 02:00)
• Subota, 13.4.2019., 9:00 – 19:00 obavezno radno vrijeme
(dopušteno radno vrijeme, 08:00 – 02:00)
• Nedjelja, 14.4.2019., 9:00 – 19:00 obavezno radno vrijeme
(dopušteno radno vrijeme, 08:00 – 00:00)

• Četvrtak, 18.4.2019., 9:00 – 19:00 obavezno radno vrijeme
(dopušteno radno vrijeme, 08:00 – 00:00)
• Petak, 19.4.2019., 9:00 – 19:00 obavezno radno vrijeme
(dopušteno radno vrijeme – 08:00 – 02:00)
• Subota, 20.4.2019., 9:00 – 19:00 obavezno radno vrijeme
(dopušteno radno vrijeme, 08:00 – 02:00)

18. Cijena zakupa po danu:

A. vrsta privremenog objekta na prostoru:

• drvene sajamske kućice
– dimenzija 3,02m x 2,01m- (za ugostiteljsku djelatnost)- 500,00 kn
– dimenzija 2,80m x 1,61m- (za ugostiteljsku djelatnost)- 500,00 kn
– dimenzija 2,30m x 1,95m- (za ugostiteljsku djelatnost)- 500,00 kn
– dimenzija 3,00m x 2,00m- (za trgovačke za ostale djelatnosti)- 100,00 kn
– dimenzija 2,34m x 1,65m – (za trgovačke za ostale djelatnosti)- 100,00 kn
• štandovi (pult 1,90m x 0,90m, krov 2,62m)- 100,00 kn

B. prodajni prostor za postavljanje vlastitog štanda, prikolice i sl.:
– postavljanje pokretnog štanda – 70,00 kuna (knjige, promidžbeni materijali, reklamne table u pokretu, reklamni panoi i slično);
– određene djelatnosti ugostiteljstva – 150,00 kuna (slatkiši, kolači, bomboni, sladoled, palačinke, uštipci, langoši, forneti, štrudle, burek, hot-dog i slično);

19. Rok za predaju prijava je četvrtak, 28. veljače 2019. godine do 15:00 sati

20. Povjerenstvo za prikupljanje prijava temeljem Javnog poziva izvršit će otvaranje prijava u četvrtak, 7. ožujka 2019. u 8:00 sati u maloj vijećnici Grada Bjelovara

21. Izabrani prijavitelj će tijekom mjeseca ožujka 2019. biti pozvani da potpišu Ugovor o zakupu. U slučaju da se izabrani prijavitelj ne odazove na potpisivanje Ugovora smatrati će se da je prijavitelj odustao, te će se predmet Javnog poziva (kućica, štand, prostor…) ponuditi sljedećem prijavitelju.

22. Zakupac je dužan izvršiti plaćanje zakupnine u roku od 7 dana od potpisa Ugovora o zakupu. Uplate zakupnine vrše se na IBAN HR4324020061802400001, s pozivom na broj HR68 5738-OIB (uplatitelja). Ukoliko se provjerom Grada Bjelovara ustanovi da uplata nije izvršena u zadanom roku, zakupodavac (Grad Bjelovar) smatrat će se da je zakupac odustao i da Ugovor nije važeći od zadanog roka uplate.

23. Prijave se podnose osobno na adresu: Grad Bjelovar, Povjerenstvo za prikupljanje prijava, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar, s naznakom „ Za Javni poziv- Pisanicom do Uskrsa 2019.“– NE OTVARATI!

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

 

PRIJAVNICA ZA IZLOŽBENO – PRODAJNO MJESTO

Back to top