Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za sufinanciranje dijela troškova za konzultantske usluge i izdavanje certifikata za norme

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni Glasnik Grada Bjelovara” broj 8/09 i 11/09 ), Odluke o sufinanciranju dijela troškova za konzultantske usluge i izdavanje certifikata za norme, obrtnicima malim i srednjim poduzetnicima Gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec dipl.politolog, dana 15. veljače 2011. godine, objavljuje

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE DIJELA TROŠKOVA ZA KONZULTANTSKE USLUGE I IZDAVANJE CERTIFIKATA ZA NORME, OBRTNICIMA, ZADRUGAMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA ZA 2011. godinu

 1. Predmet javnog poziva je sufinanciranje dijela troškova za konzultantske usluge i izdavanje certifikata za norme ISO, HACCP-a, GLOBALGAP-a, Ce oznake i ostalo, obrtnicima, zadrugama, malim i srednjim poduzetnicima koji rade i posluju na području Grada Bjelovara, a sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Grada Bjelovara za 2011. godinu.
 2. Projekt je namjenjen za podizanje razine usklađenosti i kvalitete naših poslovnih organizacija sa strogim svjetskim standardima i lakšeg uključivanja u svjetske procese, uvođenje sustava zdravstveno ispravne hrane, poticanja ekološke, integrirane proizvodnje, te omogućavanje slobodnog protoka robe na EU tržište.
 3. Subvencije po ovom projektu odobravaju se obrtnicima, zadrugama, malim i srednjim poduzetnicima, čije je sjedište obrta, firme na području Grada Bjelovara, a koja su upisana u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, odnosno u registar obrtnika , imaju svoj matični broj, OIB, a poslovanje obavljaju preko žiro-računa.
 4. Subvencije se kao bespovratna sredstva mogu koristiti za:
  1. sufinanciranje dijela troškova za konzultantske usluge,
  2. sufinanciranje izdavanje certifikata za norme navedene u čl. 1. ovog Javnog poziva
 5. Subvencije po ovom projektu odobravaju se u iznosu od 50% nastalih troškova konzultantskih usluga ili troškova certifikacije a najviše do iznosa od 8.000,00 kuna za pojedini zahtjev, a realizirati će se tijekom 2011. godine, odnosno do kraja utroška planiranih sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Bjelovara za tekuću godinu.
 6. Zahtjev za dodjelu subvencije treba dostaviti na propisanom obrascu s popratnom dokumentacijom, poštom ili osobno u pisarnicu Grada Bjelovara,Trg Eugena Kvaternika 2., u zatvorenoj kuverti s naznakom – Za projekt “Sufinanciranje konzultantskih usluga i certifikata – ne otvaraj.

  Podnositelj zahtjeva treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. popunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu subvencije,
  2. preslika rješenja o registraciji obrta, obiteljske zadruge, društva
  3. vrsta proizvodnje – djelatnost kojom se bavi,
  4. podatke o žiro-računu ( broj, pripadajuća banka ),
  5. dokaz o namjenskoj potrošnji sredstava ( ugovor sa konzultantskom kućom ),
  6. drugu dokumentaciju kojom potkrepljuje svoj zahtjev, (izvod žiro-računa o plaćenom iznosu računa ili dijela računa, ispostavljenog od konzultantske kuće),
  7. izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika sukladno Zakonu o državnim potporama ( da li je korisnik potpora od županije ili države po istoj osnovi)
 7. Zahtjeve za dodjelu subvencija razmatra Povjerenstvo osnovano Odlukom Gradonačelnika, a konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Gradonačelnik temeljem prijedloga Povjerenstva. Podnosiocu zahtjeva odobrena sredstva će biti doznačena nakon obavljene nabave – kupnje i dostavljene vjerodostojne dokumentacije (preslike dokumenta o ugovorenim konzultantskim uslugama , izdanom certifikatu, preslike računa i izvoda sa žirio-računa o izvršenom plaćanju ).
 8. Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara obavlja nadzor namjenskog korištenja sredstava. U slučaju utvrđivanja nenamjenskog trošenja sredstava korisnik subvencije obavezan je istu vratiti na žiro-račun Grada Bjelovara u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava.
 9. Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za gospodarstvo, Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2 , soba broj 46/II, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 043/622-063 te na gradskoj web stranici.
  Nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati.
 10. Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Klasa:402-07/11-01/7
Ur.broj:2103/01-01-11-3
Bjelovar, 15. veljače 2011.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec dipl. politolog

 

 

Template file :: popis does not exist!
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content