Javni poziv za sufinanciranje projekata “Plasteničke-stakleničke proizvodnje” za 2011. godinu

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Bjelovara ( Službeni glasnik” Grada Bjelovara broj 8/09 i 11/09 ), Gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec, dana  14. veljače  2011. godine , donio je  odluku o objavi

JAVNOG POZIVA

ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA “PLASTENIČKE – STAKLENIČKE

PROIZVODNJE”  ZA  2011. godinu

 1. Predmet javnog poziva je dodjela subvencija Grada Bjelovara ,Upravnog odjela za gospodarstvo, za projekt “Plasteničke-stakleničke proizvodnje” u cilju poticanja, pokretanja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje , sukladno  planiranim sredstvima u Proračunu Grada Bjelovara za 2011. godinu.
 2. Projekt je namjenjen poticanju ,pokretanju i  unapređenju poljoprivredne proizvodnje  na  obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, poljoprivrednim gospodarstvima i obrtnicima,  na području Grada Bjelovara u zatvorenom sustavu plastenika i staklenika  većih od   300 m2na više i to za proizvodnju:
  • povrća
  • voća
  • gljiva
  • ljekovitog bilja
  • cvijeća
 3. Subvencije po ovom projektu odobravaju se fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju djelatnost poljoprivredne proizvodnje u plastenicima ili staklenicima na svojim obiteljskim gospodarstvima, kao i  poljoprivrednim gospodarstvima i obrtnicima koji imaju razvijenu plasteničku ili stakleničku proizvodnju , a hrvatski su državljani čije je prebivalište i sjedište obiteljskog gospodarstva ili poljoprivrednog gospodarstva na području Grada Bjelovara, a koja su upisana u  registar obiteljskih gospodarstva, poljoprivrednih gospodarstava  i imaju svoj matični broj, a (poslovanje obavljaju preko žiro-računa ).
 4. Subvencije se kao bespovratna sredstva mogu koristiti za:
  1. nabavu  novih plastenika i staklenika
  2. modernizaciju postojećih plastenika i staklenika
  3. nabava novih sustava za grijanje  i navodnjavanje
  4. rekonstrukcija postojećih sustava za grijanje i navodnjavanje
  5. nabava folije za postojeće staklenike, plastenike
  6. nabavu ostale opreme neophodne za što racionalniju proizvodnju
  7. nabavu sadnica i sadnog materijala
 5. Subvencije po ovom projektu odobravaju se do iznosa od 12.000,00 kunaza pojedini projekat, i to:
  • 50% iznosa,vrijednosti za nabavu novog plastenika,modernizaciju postojećeg plastenika,nabavu novog sustava za grijanje i navodnjavanje, rekonstrukciju postojećih sustava za grijanje i navodnjavanje,
  • 30% iznosa, za nabavu folije za postojeće plastenike
  • 20% iznosa za nabavu sadnica i sadnog materijala,

  a realizirati će se tijekom 2011. godine, odnosno do kraja utroška planiranih sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Bjelovara za tekuću godinu.

 6. Korisnici subvencije koji su bespovratna sredstva  dobili u prethodnoj godini, mogu u tekućoj godini podnijeti novi zahtjev uz uvjet da su sredstva iz prethodne godine namjenski utrošena ( izvod sa žiro-računa kao dokaz o izvršenom plaćanju ulaznog računa ,ugovora).
 7. Zahtjev za dodjelu subvencije treba dostaviti na propisanom obrascu s popratnom dokumentacijom, poštom ili osobno u pisarnicu Grada Bjelovara,Trg Eugena Kvaternika 2., u zatvorenoj kuverti s naznakom  – Za projekt “Plastenička-staklenička proizvodnja”- ne otvaraj.

  Podnositelj zahtjeva treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. popunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu subvencije
  2. preslika rješenja o registraciji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
  3. plan proizvodnje za 2011. godinu
  4. vrsta kulture koja se proizvodi u plasteniku , stakleniku
  5. podatke o žiro-računu
  6. dokaz o namjenskoj potrošnji sredstava ( predračun, ponuda, ugovor )
  7. drugu dokumentaciju kojom potkrepljuje svoj zahtjev.
  8. veličina plastenika ili staklenika (tehnička dokumentacija)
  9. izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika sukladno Zakonu o državnim potporama ( da li je korisnik potpora od županije ili države)
  10. izvod iz gruntovnice o broju katastarske čestice na kojoj se nalazi plastenik ili staklenik
 8. Zahtjeve za dodjelu subvencija razmatra Povjerenstvo osnovano Odlukom Gradonačelnika, a konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi  Gradonačelnik temeljem prijedloga Povjerenstva. Podnosiocu zahtjeva odobrena sredstva će biti doznačena nakon obavljene nabave – kupnje i dostavljene vjerodostojne dokumentacije (preslike računa i izvoda sa žiro-računa o izvršenom plaćanju ).
 9. Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara obavlja nadzor namjenskog korištenja sredstava. U slučaju utvrđivanja nenamjenskog trošenja sredstava korisnik subvencije obavezan je istu vratiti na žiro-račun Grada Bjelovara u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava.
 10. Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za gospodarstvo, Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2  , soba broj 46/II, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 043/622-063 te na gradskoj web stranici.

  Zahtjevi i pripadajuća dokumentacija predaju se osobno u pisarnici Grada Bjelovara ili šalju poštom, obavezno u zatvorenoj omotnici s napomenom – Za projekt “Plastenička-staklenička proizvodnja ”, ne otvaraj – Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2.

  Nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati.

 11. Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Klasa:402- 07/11-01/6
Urbroj:2103-01-01-11-3
Bjelovar,  14. veljače 2011.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec dipl.politolog

 

 

Template file :: popis does not exist!
Back to top