Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaj za davanje u zakup Sportsko-rekreacijskog centra

KLASA: 372-03/11-01/44
URBROJ : 2103/01-01-11-4

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i Odluke Gradonačelnika KLASA: 372-03/11-01/44, URBROJ : 2103/01-01-11-4 od 21. veljače 2011. Grad Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup Sportsko-rekreacijskog centra (Gradskih bazena i ugostiteljskog objekta) u Bjelovaru, Trg Stjepana Radića 2 prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama

Daje se u zakup Sportsko-rekreacijski centar (Gradski bazeni i ugostiteljski objekt) na Trgu Stjepana Radića 2 u Bjelovaru, k.č.br. 1927, zk.ul.br. 1349, k.o. Grad Bjelovar, ukupne površine 10265 m2, koji čine:

 • otvoreni olimpijski bazen,
 • otvoreni bazen za neplivače,
 • mali bazen,
 • porta,
 • postrojenje za pripremu vode sa tribinama
 • kupališne kabine,
 • dva sanitarna čvora,
 • ugostiteljska građevina i
 • dvorište sa zelenim površinama i pratećim sadržajima te pripadajuća oprema.

Namjena: upravljanje sportskim objektima i obavljanje ugostiteljske djelatnosti
Početna cijena zakupnine iznosi: 70. 000,00 kn.
Iznos jamčevine: 7. 000,00 kn
Trajanje zakupa: 10 godina
Natjecati se mogu:
pravne osobe (trgovačka društva, obrti, športske udruge, njihovi savezi i druge pravne osobe) koje imaju registrirano sjedište na području RH i koje su registrirane za obavljanje športske djelatnosti.
Pravo prvenstva: raniji Zakupnik uz uvjet da ponudi najkvalitetniji program korištenja i održavanja Sportsko-rekreacijskog centra i prihvati najviši iznos zakupnine.

Ponuda mora sadržavati:

 1. Ponuđenu visinu zakupnine,
 2. Program korištenja i održavanja Sportsko-rekreacijskog centra,
 3. Referent listu (dosadašnje iskustvo u organiziranju sportskih manifestacija),
 4. Dokaz da je Ponuditelj uplatio jamčevinu
 5. Broj žiro- računa radi povrata jamčevine ukoliko Ponuditelj ne uspije u natječaju,
 6. Izjavu da je Ponuditelj upoznat sa stanjem i opremljenošću nekretnine,
 7. Ponuditelj je obvezan dostaviti osnovne podatke:
  • ispravu o upisu u sudski registar (trgovački, strukovni, obrtnički ili drugi registar) i odgovarajuću potvrdu, ne stariju od 30 dana do dana objave natječaja. (djelatnost iz predmeta poslovanja za navedene namjene- upravljanje sportskim objektima i ugostiteljska djelatnost, moraju biti posebno označene),
  • potvrdu porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 15 dana do dana objave natječaja.
   Ponuditelj ne smije imati poreznog duga,
  • obrazac BON 2 ili SOL 2 za glavni račun, račun ne smije biti blokiran više od 30 dana u prethodnih šest mjeseci do dana objave natječaja,
  • dokaz kojim osobe iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09 i 137/09) imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja, dokazuju svoj status.
  • izjavu da je upoznat sa uvjetima natječaja i da ih prihvaća,
  • dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Bjelovaru.

Nepotpune i nepravodobne ponude natjecatelja neće se razmatrati.

Ponuditelji mogu izvršiti uvid u dokumentaciju i stanje Sportsko-rekreacijskog centra u roku za podnošenje ponuda u prostorijama Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, soba 54/II u vremenu od 8,00-12,00 sati.

Najpovoljniji natjecatelj je onaj koji ostvari najveći broj bodova po kriterijima: iznos zakupnine, program korištenja i održavanja Sportsko-rekreacijskog centra i referent lista Ponuditelja.

Raniji zakupnik ukoliko udovolji uvjetima iz natječaja, ima prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu, uz uvjet da ponudi najkvalitetniji program korištenja i održavanja Sportsko-rekreacijskog centra i prihvati najviši iznos zakupnine.

Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od zakupa nekretnina koje su predmet ovog natječaja kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja bez navedenih razloga. Grad Bjelovar zadržava pravo poništenja ovog natječaja.

Povrat jamčevine izvršit će se u roku od 15 dana po odabiru Zakupnika, bez prava na kamatu.

Uvjeti zakupa:

 1. Početna zakupnina iznosi 70.000,00 kn godišnje i plaća se u mjesečnim anuitetima.
 2. Zakupnik je dužan vršiti kontrolu zdravstvene ispravnosti bazenskih voda te za isto angažirati pravnu ili fizičku osobu koja je ovlaštena za isto sukladno Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom ili korištenjem opasnih kemikalija te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili koriste opasne kemikalije („narodne novine“, broj 68/07).
 3. Zakupnik je dužan osigurati spasilačku službu i prvu medicinsku pomoć, te ostale uvijete predviđene za obavljanje navedenih djelatnosti.
 4. Za investiciona ulaganja, Zakupnik je dužan tražiti dozvolu vlasnika, te ulaganja regulirati posebnim ugovorom.
 5. Cijene ulaznica i besplatno korištenje bazena za potrebe plivačkog sporta (treninzi i natjecanja) te obuku neplivača i školu plivanja utvrditi će zakupac i Grad Bjelovar sporazumno.
 6. Pored zakupnine Zakupnik je dužan podmirivati režijske troškove (voda, struja, odvoz smeća) snositi troškove premije osiguranja te troškove tekućeg održavanja.
 7. Prije sklapanja Ugovora o zakupu Zakupnik je dužan na račun Grada Bjelovara uplatiti iznos u visini 4 (četiri) godišnje zakupnine, odnosno 280.000,00 kn unaprijed.

Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Bjelovara broj 2402006-1802400001, s pozivom na broj 68-7722-OIB za pravne i fizičke osobe. Fotokopiju dokaza o uplati potrebno je priložiti uz ponudu.

Ponude za natječaj sa pripadajućom numeriranom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom u zapečaćenom omotu na adresu: Grad Bjelovar Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar “ne otvarati, prijava na Natječaj za davanje u zakup Sportsko-rekreacijskog centra- Gradskih bazena i poslovnog prostora – ugostiteljske građevine u Bjelovaru, Trg Stjepana Radića 2”

Rok u kojem se prijava mora dostaviti je 14. (ponedjeljak) ožujak 2011. godine do 12,00 sati

Javno otvaranje ponuda održati će se održati 14. (ponedjeljak) ožujka 2011. godine, u 13,00 sati u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2.

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja izvršiti će se u roku 8 (osam) dana od dana otvaranja ponuda.

Sa najpovoljnijim natjecateljem sklopiti će se Ugovor o zakupu kao ovršna isprava.

Ukoliko najpovoljniji natjecatelj odustane od sklapanja Ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a prednost u natječaju ima slijedeća najpovoljnija ponuda.

Jamčevina natjecatelja koji uspije na natječaju zadržava se kao akontacija i obračunavat će se kod fakturiranja.

Sve informacije vezane uz natječaj, kao i uvid u stanje poslovnog prostora mogu se dobiti radnim danom od 8,00 do 12,00 sati u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, drugi kat, soba br. 54, kao i na broj telefona 043/622-074 ili 622-008.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content