Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene – Hrvatske šume d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000064
URBROJ: 2103/01-06/12-17-0006
Bjelovar, 30.08.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću, HR-10000 Zagreb, Ul.Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poslovno uslužne djelatnosti – uredske, 2. skupine,

    na građevnoj čestici k.č.br. 3698/1 k.o. Bjelovar (Bjelovar, Slavonska cesta kbr.5).

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.09.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 2. kat, soba 28. 
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.

Podijeli s prijateljima!
Back to top