Javni poziv za uvid u spis predmeta građevinske dozvole za građenje MRNN iz TS 10(20)/0.4 kV Letičani 1-Martinac (363) – NN izlaz prema Puričanima

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
 
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000012
URBROJ: 2103/01-06/7-17-0005
Bjelovar, 22.02.2017.
 
Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
Investitor: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Bjelovar,
HR-43000 Bjelovar, Petra Biškupa – Vene 5
– dostavlja se
 
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    –     građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – MRNN iz TS 10(20)/0.4 kV Letičani 1-Martinac (363) – NN izlaz prema Puričanima, 3. skupine,
    na katastarskim česticama k.č.br. 913/1 i 1274 (nastala parcelacijom od k.č.br. 1256) k.o. Višnjevac (naselje Letičani).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  07.03.2017 u 08:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar, soba br. 29, II. kat.
  3. Stranka u postupku građevinske dozvole za provedbu zahvata od interesa za Republiku Hrvatsku je investitor te vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.
  4. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  5. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Davor Sušak, struč.spec.ing.aedif.
Back to top