Javni poziv za uvid u spis predmeta – HEP – Brezovac

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i uređenje prostora
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000002
URBROJ: 2103/01-06/11-17-0004
Bjelovar, 16. 02. 2017.
 
Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
– dostavlja se

 

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:
    • formiranje građevne čestice građevine i građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – KB 10 (20) kV vodovi, TS 10(20)/0,4 kV Brezovac 1 (402) i KBNN izvodi do postojeće MRNN, na katastarskim česticama k.č.br. 714/2, 710, 247/2, 248, 246, 716, 724, 727/3, 358/1, 362 i 363 k.o. Brezovac (Brezovac), k.č.br.1561, 1560 i 1108 k.o. Bjelovar – Sredice (Brezovac).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  01. 03. 2017. godine, od 11 – 13 sati, u prostorijama Grada Bjelovara – Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora – II kat – soba 28.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE GRADNJE
Vera Šimek, ing. građ.
Back to top