Javni poziv za uvid u spis predmeta – rekonstrukcija i građenje građevina gospodarske namjene – Bjelovarski sajam

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
KLASA: UP/I-361-03/16-01/000117
URBROJ: 2103/01-06/22-17-0006
Bjelovar, 08.02.2017.
 
Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
BJELOVARSKI SAJAM društvo sograničenom odgovornošću
za organiziranje sajmova i izložbi , HR-43000 Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8
– dostavlja se
 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • rekonstrukciju građevine  gospodarske namjene, poslovne djelatnosti – rekonstrukcija nadstrešnice s prenamjenom u gospodrsko – poslovnu s proizvodno uslužnim djelatnostima „zgrada 1“, 3. skupine
  • rekonstrukciju građevine  gospodarske namjene, poslovne djelatnosti –  rekonstrukcija nadstrešnice s prenamjenom u gospodrsko – poslovnu s proizvodno uslužnim djelatnostima „zgrada 2“, 3. skupine
  • građenje građevine  gospodarske namjene -nadstrešnica, 3. skupine
  • građenje građevine  gospodarske namjene – cestovna elektronička mosna vaga, nosivosti 50t, 3. skupine,

  na građevnoj čestici k.č.br.1958 k.o. Gudovac (Gudovac, Gudovačka ulica).

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  17.02.2017. godine od 8:30 do 9:30 sati,, na lokaciji – Grad Bjelovar- Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

REFERENT ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ. tehničar
Back to top