Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2. skupine – rekonstrukcija, zamjena, i dogradnja uličnih distributivnih plinovoda

REPUBLIKA HRVATSKA

Bjelovarsko-bilogorska županija

Grad Bjelovar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000066

URBROJ: 2103/01-06/8-19-0004

Bjelovar, 14.05.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ELEKTROMETAL – DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., HR-43000 Bjelovar, Ferde Rusana 21

– dostavlja se

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2. skupine – rekonstrukcija, zamjena, i dogradnja uličnih distributivnih plinovoda

na katastarskoj(im) čestici(ama) 5968 (gr.br.6981), 5210 (gr.br.6977), 5971 (gr.br.6984), 5189 (gr.br.6975), 4690 (gr.br.6971), 5972 (6985), 5123 (gr.br.6973), 5970 (gr.br.6983), 5114 (gr.br. 6972), 4677 (gr.br.6970), 5199 (gr.br.6976), 4626 (gr.br. 6967), 5272 (gr.br.6978), 4640 (gr.br.6968), 5180 (gr.br.6974), 5969 (gr.br. 6982), 5967 (gr.br. 6980), 5966 (gr.br. 6979), 4655 (gr.br.6969), 5167 (gr.br.1624/6), 5965 (gr.br.3188), 5973 (gr.br.6986), 5152 (gr.br.1623/2) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Ivana Meštrovića, Julija Tomića, Vladana Desnice, Marina Držića, Maka Dizdara, Nikole Šopa, Dragutina Domjanića, Josipa Pupačića, Jure Kaštelana, Celestina Medovića, Ljube Babića, France Prešerna, Joze Kljakovića, 1.svibnja, Ksavera Šandora Đalskog, Matka Laginje, K.Frankopana, Tome Bakača).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  24.05.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Bjelovar, Trg E.Kvaternika 2 soba 41/II.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE GRADNJE

Dubravka Golec, ing.građ

Back to top