Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska, usmenim nadmetanjem

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR

KLASA: 363-05/18-01/67
URBROJ: 2103/01-01-18-2
Bjelovar, 15. listopada 2018.

Grad Bjelovar, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja, usmenim nadmetanjem, za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska u ulici Andrije Hebranga u Bjelovaru, KLASA: 363 -05/18-01/67 od 15. listopada 2018., koje je donio Gradonačelnik Grada Bjelovara, raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska, usmenim nadmetanjem

 1. Javna površina u ulici Andrije Hebranga, kč.br.503/4, k.o. Grad Bjelovar, površine 4,00 m²:
  • početna zakupnina je 60,00 kn za m².
  • jamčevina iznosi 480,00 kuna.
  • rok zakupa: 5 godina
  • namjena: tisak (većinom neprehrambeni proizvodi)
 1. Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Bjelovara broj HR4324020061802400001, model 68 s pozivom na broj 68-7242-OIB. Fotokopiju dokaza o uplati potrebno je priložiti uz prijavu.
 2. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti navedene u namjeni.
  Prijave za usmeno nadmetanje sa pripadajućom numeriranom i uvezanom dokumentacijom predaju se gradskoj upravi Grada Bjelovara, soba 16/I ili preporučeno poštom u zapečaćenom omotu na adresu: Grad Bjelovar – Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu javne površine za postavljanje kioska, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar “ne otvarati, prijava na Natječaj za dodjelu javne površine u zakup – postavljanje kioska”.
  Na koverti ne navoditi nikakve osobne podatke.
 3. Rok za podnošenje prijava je 26. listopada 2018. godine.
 4. Otvaranje prijava i usmeno nadmetanje će se održati 29. listopada 2018. godine u 12 sati u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2. Usmenom nadmetanju moraju pristupiti natjecatelji ili opunomoćenici natjecatelja sa ovjerenom punomoći.

Pisana prijava za sudjelovanje na usmenom nadmetanju mora sadržavati:

 1. Oznaku lokacije za postavljanje kioska (adresa, katastarska čestica),
 2. Dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu;
 3. Broj žiro- računa radi povrata jamčevine ukoliko natjecatelj ne uspije u natječaju:
 4. Visinu ponuđene zakupnine.
 5. Ponuđač je obvezan dostaviti osnovne podatke :
  • za obrtnike – obrtnicu, BON 2 i potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga ne stariju od 7 dana;
   za pravne osobe – naziv tvrtke, sjedište, podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje i rješenje o upisu u sudski registar, BON 1 i potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga tvrtke ne stariju od 7 dana;
  • dokaz (odobrenje, rješenje, upis) da ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora;
  • dokaz kojim osobe iz članka 132. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17) imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja, dokazuju svoj status;
  • Uvjerenje o nekažnjavanju;
  • Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja;
  • nepotpune prijave natjecatelja neće se razmatrati kao ni prijave natjecatelja koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja prema Gradu Bjelovaru;
  • Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere nijednog ponuđača.

Natjecatelju koji ne uspije na natječaju vratit će se jamčevina u roku od 8 dana.

Ukoliko najpovoljniji natjecatelj odustane od sklapanja Ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Jamčevina natjecatelja koji dobije u zakup javnu površinu, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

Prvenstveno pravo imaju:

 1. Članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 2. Članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 3. HRVI iz Domovinskog rata,
 4. Dragovoljci iz Domovinskog rata,
 5. Ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci.

Natjecatelji koji ostvaruju prvenstveno pravo, ako su zadovoljili uvjete iz natječaja moraju biti prisutni na usmenom nadmetanju, ali ne moraju iznositi svoju ponudu sve do zaključenja usmenog nadmetanja.

Prijave zaprimljene izvan roka navedenog u natječaju neće se razmatrati.

Grad Bjelovar zadržava pravo na poništenje natječaja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja u natječaju.

Sve informacije vezane uz natječaj, mogu se dobiti radnim danom od 8,00 do 15,00 sati u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, drugi kat, soba br. 43, kao i na broj telefona 043/622-065.

GRAD BJELOVAR

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content