Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – građenje kabelskog voda KB 10 (20) kV od TS G.Jankesa 1 (260) do TS G.Jankesa 2 (248), 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000118
URBROJ: 2103/01-06/8-18-0005
Bjelovar, 24.10.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – građenje kabelskog voda KB 10 (20) kV od TS G.Jankesa 1 (260) do TS G.Jankesa 2 (248), 2. skupine,

    na k.č.br. 1258/11 (gr.br.dio 4462/1), 5898/1 (gr.br. dio 4462/1), 1134/9 (gr.br.dio 394/7), 1141/1 (gr.br.dio 384/8), 1120 (gr.br.379), 1117 (gr.br. 4294), 1100/12 (gr.br. 4292), 1089/1 (gr.br.dio 106/8 k.o. Tr.Markovac), 1088 (gr.br.4319, 1087/2 (gr.br. 4320/2), 1076/24 (gr.br.4339), 1075/2 (gr.br. 4325), 1075/1 (gr.br.dio 4570), 1075/3 (gr.br.4326) k.o. Bjelovar Bjelovar, Ul. Jakova Gotovca, Ul. Blagoja Berse, Ul.Josipa Runjanina.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.11.2018 u 09:00 – 10:00 sati, na lokaciji – Bjelovar, Trg E.Kvaternika 2 soba 41/II.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE GRADNJE
Dubravka Golec, ing.građ
Back to top