Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Bjelovara

Natječaji

Grad Bjelovar na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08 i 21/10) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za privremeni zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike na području Grada Bjelovara, KLASA: 945-01/11-01/34, URBROJ: 2103/01-02-11-4, od 20. prosinca 2011. godine objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Grada Bjelovara

 1. Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području Grada Bjelovara u katastarskim općinama: Brezovac, Ciglena, Galovac, Gornje Plavnice, Gudovac, Klokočevac, Korenovo, Markovac Trojstveni, Obrovnica, Prespa, Prgomelje, Tomaš, Višnjevac, Ždralovi, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Bjelovara predviđeno za ostale namjene, zakup i prodaju. Popis predmetnih čestica s podacima o površini, kulturi i početnim iznosima zakupnina u privitku je ovog natječaja.

  Predmetno zemljište daje se u zakup minimalno jedno vegetativno razdoblje, a maksimalno do dobivanja suglasnosti MPRRR-a na Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (u izradi), pojedinačno kao zemljišne čestice i u obliku tehnoloških cjelina (blokova).

  Poljoprivredno zemljište predviđeno Programom raspolaganja za prodaju i ostalo, na ovom se javnom natječaju izlaže zakupu zbog različitog stupnja sređenosti imovinsko-pravnog i geodetskog stanja.

 2. Pismena ponuda za zakup neke od nekretnina označenih u točki 1. ovog javnog natječaja sadrži:
  • ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude i OIB,
  • presliku osobne iskaznice,
  • katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi te površinu čestice, a za tehnološke cjeline (blokove) oznaku katastarske općine i oznaku bloka bez navođenja čestica.
  • visinu ponuđene zakupnine,
  • ponudi se obvezatno prilaže dokaz o prvenstvu prava zakupa iz točke III. ovog natječaja,
  • gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta,
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • broj računa banke na koji će se vratiti jamčevina sudionicima koji nisu uspjeli u natječaju,
 3. Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju prema redoslijedu propisanom člankom 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu:
  1. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu ili vlasnik poljoprivrednog obrta i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, najmanje dvije godine do objave Javnog natječaja
  2. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva i li vlasnik poljoprivrednog obrta koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, najmanje dvije godine do objave Javnog natječaja
  3. trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti i upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje dvije godine do objavljivanja natječaja,
  4. ostale fizičke ili pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i upisane su u upisnik
  5. ostale fizičke i pravne osobe

  Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:

   1. dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao ugovorne obveze i koji je poljoprivredno zemljište koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu, kojem je prethodio Javni natječaj
   2. dosadašnji posjednik koji je stupio u posjed poljoprivrednog zemljišta na temelju valjanog ugovora o zemljištu kojem je prethodio Javni natječaj, koji je u međuvremenu istekao, ali je ta osoba nastavila koristiti predmetno poljoprivredno zemljište i nakon isteka roka iz ugovora o zakupu na način da zemljište uredno obrađuje
   3. pravna ili fizička osoba koja je vlasnik gospodarskog objekta za uzgoj stoke, a ne ispunjava uvjete odnosa broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 2,5 uvjetna grla po hektaru poljoprivrednih površina koje ima u posjedu a pogodne su za ratarsku i stočarsku proizvodnju,
   4. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina,
   5. poljoprivredno gospodarstvo kojem je odobren projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede.

  Ako je više osoba iz stavka 2. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa, prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:

   1. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, Grada Bjelovara, koji provodi natječaj,
   2. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima završen poljoprivredni fakultet ili drugu poljoprivrednu školu,
   3. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću.
 4. Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo zakupa prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.
 5. Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta i to:
  • gospodarski program koji sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet kupnje odnosno zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji,
  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak (dokaz: rješenje o upisu u upisnik te potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak),
  • potvrda transakcija “117” ili “131” koju izdaje nadležni ured zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva),
  • pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (dokaz: izvod iz sudskog registra),
  • dosadašnji zakupac zemljišta (dokaz: preslika ugovora o zakupu i potvrda da nema dugovanja po osnovi zakupa, izdaje nadležna općina/grad na čijem se području nalazi već zakupljeno zemljište),
  • dosadašnji posjednik (dokaz: potvrda nadležne općine/grada na čijem se području zemljište nalazi da isti uredno obrađuje poljoprivredno zemljište te da je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta),
  • gospodarski objekt – građevna ili uporabna dozvola,
  • odnos grlo-hektar – potvrda iz Upisnika poljoprivrednog gospodarstva o površinama poljoprivrednog zemljišta koje su prijavljene u upisnik,
  • dokaz o stočnom fondu – potvrda Hrvatskog stočarskog centra,
  • odluka županijskog ili središnjeg Povjerenstva kojom se odobrava projekt u okviru Operativnog Programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske,
  • uvjerenje o prebivalištu,
  • ovjeren preslik diplome o završenom poljoprivrednom fakultetu ili svjedodžbu o završenoj drugoj poljoprivrednoj školi,
  • razvojačeni hrvatski branitelj koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, koji se bave poljoprivrednom djelatnošću (dokaz o statusu – potvrdu izdaju nadležne službe Ureda za obranu ili Ministarstvo unutarnjih poslova).
 6. Nevažećim ponudama smatraju se:
  • ponude koje prelaze dvostruki iznos cijene zakupnine,
  • zajedničke ponude dvaju ili više ponuđača.
 7. Kod sklapanja ugovora o zakupu ugovorit će se revalorizacija zakupnine sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
 8. Uplatu iznosa jamčevine u iznosu 10% od početne cijene zakupa, ponuđač će uplatiti na račun Grada Bjelovara broj: 2402006-1802400001, poziv na broj 68 7706-OIB, s naznakom “Jamčevina za zakup poljoprivrednog zemljišta”.
  Jamčevina će se vratiti sudionicima koji ne uspiju u natječaju, nakon donošenja konačne odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača.
  Ako natjecatelj čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija odustane od ponude i sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine.
 9. Pismene ponude šalju se poštom, preporučeno ili osobno na urudžbeni zapisnik, u zatvorenim omotnicama s naznakom: “Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta, ne otvaraj” na adresu: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja.
  Rokovi iz natječaja teku od objave natječaja u tjednom javnom glasilu 12. siječnja 2011. godine.
 10. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.
 11. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće Grada Bjelovara uz pribavljenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
  O donesenoj odluci iz stavka 1. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječajnog postupka za određenu nekretninu.
  Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva te po sastavljanju nacrta ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, gradonačelnik Grada Bjelovara i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o zakupu.
 12. Obrazac ponude (u prilogu) može se podići u Gradu Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 2, soba 43/II svakog radnog dana od 09,00 do 12,00 sati.

KLASA: 945-01/11-01/34
URBROJ:2103/01-02-11-2

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Željko Maletić dipl.ing.

 

 

 

Zahtjev za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Bjelovara / 80 KiB /

Tablica zemljišta u vlasništvu RH predviđenog za privremeni zakup do suglasnosti MPRRR-a na Program raspolaganja / 0.1 MiB /

Back to top