Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o počinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja “KOMPLEKSA STAROG PAROMLINA”

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15) (dalje : Zakon ZO), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine” broj 3/17) (dalje : Uredba) i članka 45. stavka 1. točka 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/2013 i 1/2018) donosim :

ODLUKU
O POČETKU POSTUPKA OCJENE
O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „KOMPLEKSA STAROG PAROMLINA“

Članak 1.

Donošenjem ove Odluke počinje postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „KOMPLEKSA STAROG PAROMLINA“ (dalje : Postupak ocjene).

Članak 2.

Postupak ocjene prema ovoj Odluci provodi Grad Bjelovar putem Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.

Radnje u Postupku ocjene provode se u skladu sa odredbama Zakona ZO, a osnovom mišljenja Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, klasa : 351-03/17-01/41, ur.broj : 2103/1-07-17-2 od 3. srpnja 2017.

Članak 3.

Razlozi radi kojih se pristupa izradi Urbanističkog plana uređenja „KOMPLEKSA STAROG PAROMLINA“ (dalje : Plan) navedeni su u Odluci o izradi Plana, donijete je na 2. sjednici Gradskog vijeća održanoj 26. lipnja 2017. godine i objavljene u Službenom glasniku Grada Bjelovara, broj 4/2017.

Inicijator i investitor izrade Plana je trgovačko društvo „SEDLIĆ“ d.o.o. iz Bereka, sukladno Ugovoru o izradi Plana, klasa : 350-02/17-01/13, 2103/01-01-17-13 od 30. lipnja 2017.

Planom će se urbanistički ukinuti postojeća industrijska namjena i privesti novoj namjeni (u odnosu na postojeće stanje), područje kompleksa „SEDLIĆ“ d.o.o. između Mihanovićeve i Livadićeve ulice u Bjelovaru.

Članak 4.

Temeljem Zakona PU nositelj izrade Plana je Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.

Stručni izrađivač Plana je ovlašteno trgovačko društvo „ARTING“ d.o.o. iz Bjelovara, u ugovornom odnosu s investitorom.

Obveza izrade Plana propisana je Generalnim urbanističkim planom grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 7/04, 3/09 i 6/12), (dalje : GUP), označeno na grafičkom prilogu 4.4. „Planske mjere zaštite“, kao područje pod oznakom 24.

Predviđene namjena :

GUP-om je predviđena prenamjena postojećeg industrijskog kompleksa u slijedeće :

 • M2 – mješovita namjena, pretežno poslovna,
 • D4 – javna i društvena namjena (predškolska ustanova),
 • Z2 – javne zelene površine,
 • Z – zaštitne zelene površine.

Interes Grada Bjelovara je pored navedenih funkcija i formiranje javnog parkirališta (otvorenog ili u obliku javne garaže).

Tijekom postupka donošenja, predložena rješenja će se stručno valorizirati prema pravilima struke i propisanim načelima prostornog uređenja, te osnovom njihove utemeljenosti, usklađenosti sa ciljevima i načelima prostornog uređenja i održivog razvoja i interesa svih korisnika prostora, prihvatiti ili odbaciti u postupku propisanom Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13 i 65/17), (dalje Zakon PU).

Članak 5.

Površina obuhvata izmjene Plana obuhvaća područje industrijskog kompleksa trgovačkog društva „SEDLIĆ“ d.o.o. između Mihanovićeve i Livadićeve ulice u Bjelovaru.

Članak 6.

Radnje u Postupku ocjene provode se prema Uredbi i Uputi o postupanju Ministarstva zaštite okoliša i prirode klasa : 351-03/15-04/950, ur.broj : 517-06-2-1-2-15-1 od 5.10.2015 kako slijedi :

 1. Gradonačelnik Grada Bjelovara, sukladno odredbi članka 29. donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „KOMPLEKS STRAOG PAROMLINA“.
 2. Grad Bjelovar putem Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, provodi Postupak ocjene, odnosno pribavlja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima navedenih u članku 8. ove Odluke. U svrhu pribavljanja mišljenja, Grad Bjelovar dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene.
 3. Zahtjev za davanje mišljenja, priprema Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora u suradnji s nadležnim upravnim tijelom za zaštitu okoliša u županiji.
 4. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Urbanističkog plana uređenja „KOMPLEKS STRAOG PAROMLINA“, te dostavljene dokumentacije, tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, daju mišljenje o potrebi strateške procjene te ga u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva dostavljaju Gradu Bjelovaru.
 5. Grad Bjelovar upućuje zahtjev za pribavljanje mišljenja Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Uprava za zaštitu prirode, koja u okviru postupka ocjene provodi prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
 6. Ukoliko Uprava za zaštitu prirode, izda mišljenje da se za Plan ne može isključiti značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu, odnosno da je potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, to je mišljenje obvezujuće za nadležno tijelo, te je u tom slučaju ono dužno donijeti Odluku o obavezi provedbe strateške procjene.
 7. Prije donošenja Odluke u Postupku ocjene, kojom se utvrđuje da je za dokument koji je u izradi, potrebno ili nije potrebno provesti postupak strateške procjene, Grad Bjelovar o provedenom postupku ocjene, pribavlja mišljenje Županijskog upravnog odjela nadležnog za zaštitu okoliša, kojem dostavlja prijedlog odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene.
 8. Ukoliko se u Postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da izrada Plana, može imati značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka o obavezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene. Nakon donošenja odluke primjenjuju se odredbe Uredbe kojima je propisan način provedbe strateške procjene.
 9. Ako se u Postupku ocjene utvrdi da izrada Plana nema značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu .
 10. Odluka sadrži osnovne podatke o planovima te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da je ili nije potrebno provesti stratešku procjenu.
 11. O odluci iz točke 7. odnosno točke 8. nadležno tijelo informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08).

Članak 7.

Mišljenje je li za izradu Urbanističkog plana uređenja „KOMPLEKS STRAOG PAROMLINA“, potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti plana na ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donijet će se u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i provest će se u okviru Postupka ocjene.

Članak 8.

U Postupku ocjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, sukladno popisu kako slijedi :

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80. Zagreb,
 2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Radnička cesta 80. Zagreb,
 3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80. Zagreb,
 4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 6., Bjelovar,
 5. Ministarstvo obrane, Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska cesta 7, 10000 Zagreb
 6. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Bjelovarsko-bilogorska, Inspektorat, Vlahe Paljetka 2, 43000 Bjelovar
 7. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Bjelovar, Ivana Gundulića 1, 43000 Bjelovar
 8. Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Dr.A.Starčevića 8. Bjelovar,
 9. Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša, Dr. A.Starčevića 8, Bjelovar,
 10. Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Matice hrvatske 15., Bjelovar,
 11. Hrvatske vode, VGI za mali sliv “Česma-Glogovnica”, V. Lisinskog 4c,. Bjelovar,
 12. HAKOM, Ul. R.F. Mihanovića 9. Zagreb,
 13. HEP-ODS, Elektra Bjelovar, Ul. P.Biškupa 5., Bjelovar,
 14. Vodne usluge d.o.o., F. Livadića 1a., Bjelovar,
 15. KOMUNALAC” d.o.o., Livadićeva 14a 43000 Bjelovar
 16. Bjelovarsko-bilogorske vode, Ul. Dr A.Starčevića 8., Bjelovar ,
 17. Zavod za prostorno uređenje BBŽ, Trg E. Kvaternika 13., Bjelovar,

Članak 9.

Grad Bjelovar je dužan informirati javnost i zainteresiranu javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“ i web stranici Grada Bjelovara.

KLASA : 350-02/17-01/13
URBROJ : 2103/01-01-18-29
Bjelovar , 2. veljače 2018.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

 

 

Prilog :

Odluka o počinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja “KOMPLEKSA STAROG PAROMLINA”

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content