Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar, na adresi Radničko naselje, Prilaz II/3 u Bjelovaru

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo

KLASA : 406-01/18-01/67
URBROJ : 2103/01-05/2-18-4

Evidencijski broj nabave: 11-07-Ra/18

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:
ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA BJELOVAR,
NA ADRESI Radničko naselje, Prilaz II/3 U BJELOVARU,

VEZANO UZ PROVEDBU OPERATIVNOG PROGRAMA „KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.“,
REFERENTNI BROJ POZIVA: KK.04.2.1.04 (UGOVOR br. KK.04.2.1.04. 0230)

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.
Naručitelj Grad Bjelovar, traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu javnih radova naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno sa 18. 12. 2018. godine.

Sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA BJELOVAR, NA ADRESI Radničko naselje, Prilaz II/3 U BJELOVARU, uputite preko sustava EOJN RH (Prethodna savjetovanja) .

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj Grad Bjelovar će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti preko sustava EOJN RH (Prethodno savjetovanje), a prije objave nadmetanja u EOJN RH.

 Prilozi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar, na adresi Radničko naselje, Prilaz II/3 u Bjelovaru

Back to top