Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta -licitacijom- u Slobodnoj zoni Bjelovar

Gradonačelnik Grada Bjelovara na temelju Odluke o izmjeni Odluke o prodaji zemljišta u Bjelovaru u Slobodnoj zoni Bjelovar, KLASA: 944-01/10-01/24, URBROJ: 2103/01-02-10-4 koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Bjelovara na svojoj 11.sjednici održanoj 11.studenog 2010.godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju građevinskog zemljišta -licitacijom- u Slobodnoj zoni Bjelovar

 1. Predmet natječaja je prodaja građevinskih parcela, kao tehnološke cjeline u Slobodnoj zoni Bjelovar u k.o. Grad Bjelovar i to:
  1. k.č.br. 3732 pašnjak Lepirac površine 6454 m2
  2. k.č.br. 3733 pašnjak Lepirac površine 6716 m2
  3. k.č.br.3734 pašnjak Lepirac površine 7644 m2
  4. k.č.br. 3735 pašnjak Lepirac površine 9157 m2

  upisane u z.k.ul. 7602. (ukupno 29.971 m2).

 2. Djelatnosti:
  Proizvodna djelatnost visokog stupnja novostvorene vrijednosti, izvoznog i radno intenzivnog programa.
 3. Način poslovanja: režim poslovanja u Slobodnoj zoni prema Zakonu o slobodnim zonama („Narodne novine“, 44/96 i 85/08) i prethodnom obvezujućem mišljenju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama („Narodne novine“, 83/08).
 4. Početna kupoprodajna cijena iznosi 50,00 kn/m2.
 5. Jamčevina u iznosu 150.000,00 kn, uplaćuje se na račun Grada Bjelovara broj 2402006-1802400001, s pozivom na broj 68-7757-OIB za pravne i fizičke osobe.
 6. Natjecati se mogu trgovačka društva i obrti u vlasništvu domaćih fizičkih i pravnih osoba:
  • ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina
  • ako proizvodnja sadrži visoki stupanj novostvorene vrijednosti,
  • ako najmanje 50% prihoda ostvaruje od izvoza.
 7. Pravo prvokupa imaju vlasnici susjednih parcela.
 8. Natjecatelj koji uspije u natječaju dužan je započeti izgradnju poslovnog objekta najkasnije u roku od godine dana, a započeti djelatnost u roku od dvije godine od dana potpisivanja Kupoprodajnog ugovora u protivnom Grad Bjelovar zadržava pravo raskida Kupoprodajnog ugovora, a natjecatelj ima pravo na povrat uplaćenih sredstava.
 9. Kupac, čija će ponuda biti izabrana, prilikom potpisa Kupoprodajnog ugovora dužan je dostaviti prodavatelju bankovno jamstvo za ispunjenje obveza iz Kupoprodajnog ugovora u obliku bezuvjetne bankovne garancije, plative na prvi poziv, na iznos od 200.000,00 kn s rokom važenja od 16 mj. po potpisu Kupoprodajnog ugovora.
  U slučaju da kupac ne započne izgradnju u roku 12mj. prodavatelj može aktivirati jamstvo i poduzeti ostale korake temeljem Kupoprodajnog ugovora.
  U slučaju da kupac započne izgradnju prije isteka navedenog roka izgradnje (12 mj.) bankovna garancija se vraća.
 10. Kupac ima pravo na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa sukladno članku 10. stavku 1. točke 1. Odluke o komunalnom doprinosu ( „Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 6/08, 7/08, 9/08 i 9/09), sve ostale troškove izgradnje uključujući i angažiranu snagu električne energije snosi osobno.
 11. Natjecatelji u prijavi trebaju naznačiti i priložiti:
  1. Naziv trgovačkog društva ili obrta i adresu,
  2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini.
  3. Izvod iz sudskog ili obrtnog registra ( original ili ovjerena preslika).
  4. BON-1 i BON-2, ne stariji od 3 mjeseca ( original ili ovjerena preslika).
  5. Potvrdu o izmirenim porezima i doprinosima.
  6. Kratki opis dosadašnjeg poslovanja, ostvareni ukupni prihod, broj zaposlenih, razlozi ulaska u Zonu i financijska izvješća za 2009 godinu.
  7. Djelatnost koju namjerava obavljati u Zoni.
  8. Planirana veličina objekta u m2.
  9. Potrebni energenti: struja(kw), plin(Sm3/h),voda (m3/h).
  10. Planirani broj novozaposlenih radnika.
  11. Planirana ulaganja i izvori financiranja sa istaknutim udjelom vlastitih ulaganja.
  12. Izjavu kojom se obvezuje da će sa izgradnjom objekta započeti u roku od godine dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora, a sa poslovanjem u roku od dvije godine.
 12. Ponude se šalju poštom na adresu: Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar ili se predaju u sobi br. 16 I kat, u zatvorenom omotu s naznakom «PONUDA NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U SLOBODNOJ ZONI BJELOVAR-NE OTVARATI“.
  Stranice dokumenata u ponudi moraju biti numerirane i uvezane.Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objave u Bjelovarskom listu i na internetskim stranicama Grada Bjelovara.
 13. Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za prodaju nekretnina i davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, 20. prosinca 2010. u 12 sati.
  Natječaj će se provesti licitacijom u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, isti dan tj. 20. prosinca 2010. u 13 sati.
 14. Otvaranju ponuda i licitaciji može pristupiti zakonski zastupnik ili punomoćnik natjecatelja uz predočenje ovlaštenja/punomoći.
 15. Licitaciji će moći pristupiti samo ponuditelji koji zadovoljavaju uvjete iz natječaja po ocjeni Povjerenstva.
  Nepotpune ili nepravodobne ponude neće se razmatrati.
 16. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj koji ponudi najvišu cijenu po m2.
 17. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijeti će Gradsko vijeće Grada Bjelovara na prijedlog Povjerenstva.
  Gradsko vijeće ima pravo bez obrazloženja poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu, uz povrat jamčevine svim ponuditeljima.
 18. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku 10 dana, a natjecatelj koji je uspio na natječaju pa odustao gubi pravo na povrat jamčevine.
  Ako natjecatelj ili njegov punomoćnik nije pristupio licitaciji smatra se da je odustao od natječaja i nema pravo na povrat jamčevine.
 19. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od primitka obavijesti o odabiru s Gradom Bjelovarom sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina, a u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora dužan je cjelokupni iznos ponuđene cijene, umanjen za iznos jamčevine uplatiti u korist Grada Bjelovara.
  Osnova uknjižbe prava vlasništva je sklopljen kupoprodajni ugovor uz potvrdu Grada Bjelovara o uplati kupoprodajne cijene.
 20. Troškove ovjere potpisa Ugovora, uknjižbe predmetne nekretnine kao i porez na promet nekretnine snosi kupac.
 21. Natjecatelj je obvezan potpisati prijedlog ugovora i vratiti ga Gradu u roku od 15 dana po primitku ugovora, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.
 22. Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Trg Eugena Kvaternika 2. II kat (soba 43 i 54), na telefon 043/ 622 – 008, 043/ 622 -074.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content