Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Grbavac)

KLASA: 940-01/18-01/38
URBROJ: 2103/01-01-18-6

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara iz zk.ul.br. 645, 397 i 646, k.o. Grbavac, KLASA: 940-01/18-01/38, URBROJ: 2103/01-01-18-4 od 19. srpnja 2018. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara

A) Javni natječaj raspisuje se za nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara upisane kod Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela Daruvar, k.o. Grbavac i to:

 • iz zk.ul.br. 645:
  1. k.č.br. 154/2, oranica kosjerovica, površine 4039 m²;
  2. k.č.br. 155/2, oranica kosjerovica, površine 309 m²;
  3. k.č.br. 156, sjenokoša u kosjerovici, površine 306 m²;
  4. k.č.br. 157/2, sjenokoša kosjerovica, površine 611 m²;
  5. k.č.br. 158/2, sjenokoša kosjerovica, površine 406 m²;
  6. k.č.br. 163/2, sjenokoša kosjerovica, površine 2029 m².
 • iz zk.ul.br. 397:
  1. k.č.br. 6/1, sjenokoša branjevina, površine 3410 m²;
  2. k.č.br. 153/2/B, oranica kosierovica, površine 4593 m²;
  3. k.č.br. 153/2/C, oranica kosierovica, površine 4597 m².
 • iz zk.ul.br. 646:
  1. k.č.br. 44/2/A, livada u barni, površine 665 m²;
  2. k.č.br. 45/1/A, livada u barni, površine 1187 m²;
  3. k.č.br. 45/1/B/1, livada u barni, površine 1744 m²;
  4. k.č.br. 154/3, oranica kosjerovica, površine 4039 m²;
  5. k.č.br. 155/3, oranica kosjerovica, površine 309 m²;
  6. k.č.br. 157/3, livada kosjerovica, površine 611 m²;
  7. k.č.br. 158/3, livada kosjerovica, površine 410 m²;
  8. k.č.br. 163/3, livada kosjerovica, površine 2029 m²;
  9. k.č.br. 174/2, oranica kosjerovica, površine 5503 m²;
  10. k.č.br. 179/2, oranica kosjerovica, površine 3593 m²;
  11. k.č.br. 274/2, oranica kamenovac, površine 12488 m²;
  12. k.č.br. 274/3, kuća br. 24 sa dvorištem u selu, površine 928 m² koje se prodaju kao cjelina po početnoj cijeni od 38.000,00 kn.

B) Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima mogu biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

C) Plaćanje kupoprodajne cijene kupac plaća jednokratno, u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji. Nakon provedenog javnog natječaja, Odluku o prodaji nekretnina najpovoljnijem ponuditelju, donijet će Gradonačelnik i s njim će sklopiti Ugovor o kupoprodaji.

D) Jamčevina se uplaćuje u visini od 10 % od početne kupoprodajne cijene nekretnine, na račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242-OIB. Presliku dokaza o uplati potrebno je priložiti uz ponudu.

E) Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe dostavom zapečaćenih pisanih prijava na adresu:Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom „ne otvaraj – Javni natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Grbavac“.
Pravo prvokupa ima ponuditelj koji je vlasnik susjedne nekretnine.

F) Rok za podnošenje ponuda je 03. kolovoza 2018. godine do 15,00 sati. Danom predaje prijave smatra se dan predaje prijave službeniku koji vodi urudžbeni zapisnik u Gradu Bjelovaru.

G) Ponuda mora uz osobne podatke sadržavati:

 • oznaku nekretnine,
 • iznos ponuđene cijene,
 • fotokopiju osobne iskaznice, a za pravne osobe Rješenje o upisu u sudski registar,
 • dokaz o uplati jamčevine,
 • dokaz o vlasništvu (kod prava prvokupa),
 • Izjavu o plaćanju troškova procijene nekretnine i objave oglasa u javnom glasilu (ukoliko njegova ponuda bude prihvaćena),
 • dokaz o podmirenom dugovanju prema Gradu Bjelovaru s osnova svih potraživanja,
 • broj računa za povrat jamčevine.

H) Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za prodaju nekretnina u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, 6. kolovoza 2018. godine, u 12,00 sati.

I) Natječaj će se provesti licitacijom u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, dana 6. kolovoza 2018. godine, u 12,30 sati.
Licitaciji moraju pristupiti ponuditelji ili opunomoćenik ponuditelja.
Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, pod uvjetima da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.
Nepotpune prijave i prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

J) U slučaju da sudionik natječaja s najpovoljnijom ponudom odustane od ponude, kao i od sklapanja Ugovora o kupoprodaji,nema pravo na povrat jamstvenog pologa, a prednost u natječaju ima sljedeća najpovoljnija ponuda, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

K) Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje nekretnine koja je predmet Javnog natječaja, kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuđača, bez navedenog razloga.

L) Najpovoljnijem ponuditelju s kojim Grad Bjelovar sklopi Ugovor o kupoprodaji, jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u Javnom natječaju iznos uplaćen na ime jamčevine vratit će se u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o prodaji nekretnine, najpovoljnijem ponuditelju.

Kupac plaća cijenu objave oglasa Javnog natječaja i cijenu procjene nekretnine.

Sve informacije oko Javnog natječaja mogu se dobiti na telefon 043/ 622-054 ili 622-056.

GRAD BJELOVAR
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content