Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac licitacijom

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Bjelovaru u Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac KLASA: 944-01/10-01/23, URBROJ: 2103/01-02-10-4 koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Bjelovara na sjednici održanoj 11. studenog 2010. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru (licitacijom)

 1. Predmet Javnog natječaja je prodaja zemljišnih parcela u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru, k.o. Grad Bjelovar, sukladno Urbanističkom planu uređenja Novi Borik – Lepirac („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 6/04, 7/06 i 6/10) i to:

  k.č.br. 3736/dio, zk.ul.br. 6270, katastarske oznake 9/1; oranica Lepirac sa parcelama privremenih oznaka:

  1. P4 – veličina parcele :     9.215 m2
  2. P5 – veličina parcele :     7.813 m2
  3. P7 – veličina parcele :     8.120 m2
  4. P8 – veličina parcele :     8.307 m2
  5. P9 – veličina parcele : 20.992 m2
  6. P10 – veličina parcele : 10.150 m2
  7. P11 – veličina parcele : 9.314 m2

  Predmetne nekretnine prodaju se u neuređenom prirodnom stanju s djelomično izgrađenom komunalnom infrastrukturom, s neizgrađenom pristupnom cestom.

  S najpovoljnijim Ponuditeljem Grad Bjelovar sklopit će se Predugovor o kupoprodaji nekretnina.
  Nakon što Poslovni park Bjelovar d.o.o. ishodi Lokacijsku dozvolu za prometnicu i izvrši parcelaciju prometnice Kupac je dužan ishoditi Lokacijsku dozvolu i provesti parcelaciju kojom će se formirati predmetna građevinske čestica za objekt koji će se na njoj graditi.

  Po pravomoćnosti Lokacijske dozvole i provedbi parcelacije Grad Bjelovar će s Kupcem sklopiti Konačni ugovor o kupoprodaji nekretnina, nakon čega će Kupac moći upisati predmetnu česticu u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bjelovaru.

  Po zaključenju Predugovora o kupoprodaji nekretnina Kupac je dužan isplatiti 80 % iznosa ukupne kupoprodajne cijene, a ostatak od 20 % iznosa do ukupne kupoprodajne cijene po zaključenju Konačnog ugovora o kupoprodaji nekretnina.

 2. Djelatnosti:
  Sukladno Urbanističkom planu uređenja Novi Borik – Lepirac („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 6/04, 7/06 i 6/10) namjena površina u zoni je M: gospodarsko – poslovna (trgovine, skladišta, kancelarije, male uslužne radionice, servisi i sl.).
 3. Početna cijena zemljišta iznosi 50,00 kn/m2, sukladno Odluci Gradskog vijeća KLASA: 944-01/10-01/26 od 11. studenog 2010.
 4. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina.

  Ukoliko je Ponuditelj fizička osoba dužan je u prijavi navesti i razloge za ulazak u zonu, kao i priložiti razvojni plan.

 5. Kupac je dužan započeti s izgradnjom poslovnog objekta i poslovanjem u roku koji će biti utvrđen Konačnim kupoprodajnim ugovorom.
 6. Kupac koji s Gradom Bjelovarom sklopi Predugovor i Konačni ugovor o kupoprodaji nekretnina ne može otuđiti ili opteretiti nekretninu bez suglasnosti Grada Bjelovara, sve do dovršetka izgradnje poslovnog objekta.
 7. Kupac koji s Gradom Bjelovarom sklopi Predugovor i Konačni ugovor o kupoprodaji nekretnina ima pravo na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa sukladno Odluci Grada Bjelovara kojom se uređuje komunalni doprinos.
 8. Ponuda mora sadržavati:
  1. Naziv, adresu i osnovne podatke o Ponuditelju, te privremenu oznaku nekretnine za koju se natječe,
  2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini 10% od početne vrijednosti parcele,
  3. Broj žiro- računa radi povrata jamčevine ukoliko Ponuditelj ne uspije u natječaju,
  4. Izjavu da je Ponuditelj upoznat sa stanjem i opremljenošću nekretnine,
  5. Ponuditelj je obvezan dostaviti osnovne podatke:
   • ispravu o upisu u sudski registar (trgovački, strukovni, obrtnički ili drugi registar)
   • potvrdu porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 15 dana do dana objave natječaja. Ponuditelj ne smije imati poreznog duga,
   • obrazac BON 2 ili SOL 2 za glavni račun, račun ne smije biti blokiran više od 30 dana u prethodnih šest mjeseci do dana objave natječaja,
   • izjavu da je upoznat sa uvjetima natječaja i da ih prihvaća,
   • dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Bjelovaru,
  6. Kratki opis dosadašnjeg poslovanja, ostvareni ukupni prihod, broj zaposlenih, razlozi ulaska u Zonu i financijsko izvješće za prethodnu godinu,
  7. Djelatnost koju namjerava obavljati u Poslovnoj zoni,
  8. Planirana veličina objekta u m2,
  9. Potrebni energenti: struja(kw), plin(m3/h),voda (m3/h),
  10. Planirani broj novozaposlenih radnika,
  11. Planirana ulaganja i izvore financiranja sa istaknutim udjelom vlastitih ulaganja,
 9. Ponude se šalju poštom preporučeno, na adresu: Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar ili se predaju u sobi br. 16 I kat, u zatvorenom omotu s naznakom «PONUDA NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI NOVI BORIK-LEPIRAC -NE OTVARATI“

  Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave Javnog natječaja u lokalnom glasilu i na internetskim stranicama Grada Bjelovara.

 10. Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje nekretnina koje su predmet ovog natječaja kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja bez navođenja razloga. Grad Bjelovar zadržava pravo poništenja ovog natječaja.
 11. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Bjelovara broj 2402006-1802400001, s pozivom na broj 68-7757-OIB za pravne i fizičke osobe. Fotokopiju dokaza o uplati potrebno je priložiti uz ponudu.

  Povrat jamčevine natjecateljima koji ne uspiju u Javnom natječaju izvršit će se u roku od 15 dana po odabiru Kupca, bez prava na kamatu.

 12. Rok u kojem se prijava mora dostaviti je 3. prosinca 2010. godine do 12,00 sati.
  Javno otvaranje ponuda održati će se 6. prosinca 2010. godine, u 13,00 sati, a licitacija u 13,30 sati u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2.

  Licitaciji mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi punomoćnici koji su dostavili ponude, uz predočenje osobne iskaznice, pisane punomoći ovjerene pečatom i potpisom odgovorne osobe pravne osobe ili pisane punomoći za sudjelovanje.

  Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

 13. Ukoliko najpovoljniji Ponuditelj odustane od sklapanja Predugovora o kupoprodaji nekretnina, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a prednost u natječaju ima slijedeća najpovoljnija ponuda.

  Jamčevina Ponuditelja koji uspije na natječaju uračunat će se u ukupnu kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćeni iznos se vraća, najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluke o poništenju Javnog natječaja.

 14. Odluku o odabiru najpovoljnijeg Ponuditelja donijet će ovlašteno tijelo Grada Bjelovara u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda i o odluci obavijestiti sve ponuditelje koji imaju pravo na prigovor u roku od tri dana od dana primitka Odluke.
 15. Najpovoljniji Ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od konačnosti Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelje s Gradom Bjelovarom sklopiti Predugovor o kupoprodaji nekretnina, u protivnom smatrat će se da je odustao od ponude.
 16. Troškove ovjere potpisa Ugovora, uknjižbe predmetne nekretnine kao i porez na promet nekretnine snosi kupac.
 17. Sve informacije vezane uz natječaj mogu se dobiti radnim danom od 8,00 do 12,00 sati u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, drugi kat, soba br. 43, kao i na broj telefona 043/622-054 ili 622-056.

  Smještaj i prikaz nekretnina budućih građevinskih čestica koje su pojedinačni predmet prodaje, grafički je prikazan u Idejnom projektu izgradnje prometnice izrađenom od strane Prostor d.o.o. Bjelovar (T.D. 143/10) koji svi zainteresirani ulagači mogu dobiti na uvid u upravi Poslovnog parka Bjelovar d.o.o., Trg E. Kvaternika 6, u Bjelovaru, kao i informacije o rokovima izgradnje prometnice i komunalne infrastrukture mogu se dobiti u upravi Poslovnog parka Bjelovar d.o.o., Trg E. Kvaternika 6, u Bjelovaru.

  Grafički prikaz sa navedenim oznakama nekretnina, sastavni je dio javnog natječaja.

  Informacije o ishođenju lokacijskih dozvola za prometnicu i predmetnu građevinsku česticu mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content