Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac, privremene oznake P14 (licitacijom)

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac, KLASA: 944-01/11-01/5, od 25.01.2011. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru, privremene oznake P14
(licitacijom)

 1. Predmet Javnog natječaja je prodaja zemljišne parcele u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru, k.o. Grad Bjelovar, sukladno Urbanističkom planu uređenja Novi Borik – Lepirac („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 6/04, 7/06 i 6/10) i to:k.č.br. 3736/dio, zk.ul.br. 6270, katastarske oznake 9/1; oranica Lepirac, parcela privremene oznake P14- veličina parcele : 8560 m2
  Predmetne nekretnine prodaju se u neuređenom prirodnom stanju s djelomično izgrađenom komunalnom infrastrukturom, s neizgrađenom pristupnom cestom
  Djelatnosti: Sukladno Urbanističkom planu uređenja Novi Borik – Lepirac („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 6/04, 7/06 i 6/10) namjena površina u zoni je K: gospodarsko – poslovna.
  S najpovoljnijim Ponuditeljem Grad Bjelovar sklopit će Predugovor o kupoprodaji nekretnina. Obveza Kupca je ishoditi Lokacijsku dozvolu i provesti parcelaciju kojom će se formirati predmetna građevinske čestica za objekt koji će se na njoj graditi. Po pravomoćnosti Lokacijske dozvole i provedbi parcelacije Grad Bjelovar će s Kupcem sklopiti Konačni ugovor o kupoprodaji nekretnina, nakon čega će Kupac moći upisati predmetnu česticu u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bjelovaru. Po zaključenju Predugovora o kupoprodaji nekretnina Kupac je dužan isplatiti 80 % iznosa ukupne kupoprodajne cijene, a ostatak od 20 % iznosa do ukupne kupoprodajne cijene po zaključenju Konačnog ugovora o kupoprodaji nekretnina.
 2. Početna cijena zemljišta iznosi 50,00 kn/m2, sukladno Odluci Gradskog vijeća KLASA: 944-01/10-01/26 od 11. studenog 2010.
  Kupcu se sukladno Odluci o raspodjeli zakupljene rezervirane snage električne energije na lokaciji Poslovne zone „Novi Borik-Lepirac“ i Slobodne zone Bjelovar (KLASA: 310-02/10-01/7, od 6. prosinca 2010.) dodjeljuje pripadajuća snaga električne energije za kupljenu Parcelu (60 kW), koja je uračunata u cijenu zemljišta.
 3. Ponuditelji mogu biti trgovačka društva i obrti u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba: ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina.
 4. Kupac je dužan započeti s izgradnjom poslovnog objekta i poslovanjem u roku koji će biti utvrđen Konačnim kupoprodajnim ugovorom.
 5. Kupac koji s Gradom Bjelovarom sklopi Predugovor i Konačni ugovor o kupoprodaji nekretnina ne može otuđiti ili opteretiti nekretninu bez suglasnosti Grada Bjelovara, sve do dovršetka izgradnje poslovnog objekta.
 6. Ponuda mora sadržavati:
  1. Naziv, adresu i osnovne podatke o Ponuditelju, te privremenu oznaku nekretnine za koju se natječe,
  2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini 10% od početne vrijednosti parcele,
  3. Broj žiro- računa radi povrata jamčevine ukoliko Ponuditelj ne uspije u natječaju,
  4. Izjavu da je Ponuditelj upoznat sa stanjem i opremljenošću nekretnine,
  5. Ponuditelj je obvezan dostaviti osnovne podatke :
   • ispravu o upisu u sudski registar (trgovački, strukovni, obrtnički ili drugi registar)
   • potvrdu porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 15 dana do dana objave natječaja.

   Ponuditelj ne smije imati poreznog duga,

   • obrazac BON 2 ili SOL 2 za glavni račun, račun ne smije biti blokiran više od 30 dana u prethodnih šest mjeseci do dana objave natječaja, izjavu da je upoznat sa uvjetima natječaja i da ih prihvaća,
   • dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Bjelovaru,
  6. Kratki opis dosadašnjeg poslovanja, ostvareni ukupni prihod, broj zaposlenih, razlozi ulaska u Zonu i financijsko izvješće za prethodnu godinu,
  7. Djelatnost koju namjerava obavljati u Poslovnoj zoni,
  8. Planirana veličina objekta u m2,
  9. Potrebni energenti: struja(kw), plin(Sm3/h),voda (m3/h),
  10. Planirani broj novozaposlenih radnika,
  11. Planirana ulaganja i izvore financiranja sa istaknutim udjelom vlastitih ulaganja,
 7. Ponude se šalju poštom preporučeno, na adresu: Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar ili se predaju u sobi br. 16 I kat, u zatvorenom omotu s naznakom “PONUDA NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI NOVI BORIK ( P 14) – LEPIRAC U BJELOVARU -NE OTVARATI”
 8. Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje nekretnina koje su predmet ovog natječaja kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja bez navođenja razloga. Grad Bjelovar zadržava pravo poništenja ovog natječaja.
 9. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Bjelovara broj 2402006-1802400001, s pozivom na broj 68-7757-OIB. Fotokopiju dokaza o uplati potrebno je priložiti uz ponudu. Povrat jamčevine natjecateljima koji ne uspiju u Javnom natječaju izvršit će se u roku od 15 dana po odabiru Kupca, bez prava na kamatu.
 10. Rok u kojem se prijava mora dostaviti je 24. lipnja 2011. godine do 12,00 sati. Javno otvaranje ponuda održati će se 27. lipnja 2011. godine, u 12,00 sati, a licitacija u 12,30 sati u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi punomoćnici koji su dostavili ponude, uz predočenje osobne iskaznice, pisane punomoći ovjerene pečatom i potpisom odgovorne osobe pravne osobe ili pisane punomoći za sudjelovanje. Licitaciji moraju pristupiti ponuditelji čija ponuda zadovoljava uvjete natječaja, u protivnom će se smatrati da su odustali od natječaje te neće imati pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 11. Ukoliko najpovoljniji Ponuditelj odustane od sklapanja Predugovora o kupoprodaji nekretnina, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a prednost u natječaju ima slijedeća najpovoljnija ponuda. Jamčevina Ponuditelja koji uspije na natječaju uračunat će se u ukupnu kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćeni iznos se vraća, najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluke o poništenju Javnog natječaja.
 12. Odluku o odabiru najpovoljnijeg Ponuditelja donijet će ovlašteno tijelo Grada Bjelovara u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda i o odluci obavijestiti sve ponuditelje koji imaju pravo na prigovor u roku od tri dana od dana primitka Odluke.
 13. Najpovoljniji Ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od konačnosti Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelje s Gradom Bjelovarom sklopiti Predugovor o kupoprodaji nekretnina, u protivnom smatrat će se da je odustao od ponude.
 14. Troškove ovjere potpisa Predugovora, uknjižbe predmetne nekretnine kao i porez na promet nekretnine snosi kupac.
 15. Sve informacije vezane uz natječaj mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, drugi kat, soba br. 43, kao i na broj telefona 043/622-053 ili 622-054.
  Smještaj i prikaz nekretnina budućih građevinskih čestica koje su pojedinačni predmet prodaje, grafički je prikazan u Idejnom projektu izgradnje prometnice izrađenom od strane Prostor d.o.o. Bjelovar (T.D. 143/10) koji svi zainteresirani ponuditelji mogu dobiti na uvid u upravi Poslovnog parka Bjelovar d.o.o., Trg E. Kvaternika 6, u Bjelovaru, kao i informacije o rokovima izgradnje prometnice i komunalne infrastrukture.
Back to top