Urbanistički plan uređenja sjeverno od Ulice Eugena Kumičića

Urbanistički plan uređenja sjeverno od Ulice Eugena Kumičića

Odluka o donošenju ovog plana objavljena je u “Službenom glasniku Grada Bjelovara” broj 11/07.

UPU sjeverno od Ulice Eugena Kumičića - Korištenje i namjena prostora / 0.9 MiB /

UPU sjeverno od Ulice Eugena Kumičića - Način gradnje / 0.8 MiB /

UPU sjeverno od Ulice Eugena Kumičića - Oblici korištenja / 0.8 MiB /

UPU sjeverno od Ulice Eugena Kumičića - Promet / 0.8 MiB /

UPU sjeverno od Ulice Eugena Kumičića - Telekomunikacije i energetski sustav / 0.8 MiB /

UPU sjeverno od Ulice Eugena Kumičića - Vodnogospodarski sustav / 0.8 MiB /

Back to top