Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 1-2013.

GRADSKO VIJEĆE

   1. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
   2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
   3. Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2012. godinu
   4. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – druga izmjena i dopuna
   5. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Sjeverozapad 1 – izmjena i dopuna
   6. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Male Sredice – druga izmjena i dopuna
   7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima
   8. Zaključak o prihvaćanju Informacije o smanjenju zakupnine u 2013. godini za 30% po ugovorima o zakupu poslovnih prostora
   9. Odluka o izmjeni Oduke o komunalnom doprinosu
   10. Zaključak o donošenju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Bjelovara u razdoblju od 2012. do 2015. godine
   11. Plan rashoda Grada Bjelovara za 2013. godinu za nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
   12. Odluka o raspodjeli sredstava za gospodarenje sportskim objektima u vlasništvu Grada Bjelovara u 2013. godini
   13. Odluka o uključivanju Grada Bjelovara u akciju “Gradovi i općine – prijatelji djece”
   14. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina

AKTI GRADONAČELNIKA

   1. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2012. godinu
   2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona
   3. Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2013. godinu (kratkoročni)
   4. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Bjelovara u Skupštinu Gradskog društva Crvenog križa Bjelovar
   5. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka dodjele stipendija Grada Bjelovara
   6. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bjelovara
   7. Odluka o povjeravanju poslova vođenja “Info centra za investitore Grada Bjelovara”
   8. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za davanje stanova u najam
   9. Odluka o smanjenju zakupnine u 2013. godini za 30% po ugovorima o zakupu poslovnih prostora
   10. Odluka o osnivanju i imenovanju Energetskog savjeta za provedbu Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Bjelovara
   11. Odluka o imenovanju Tima za implementaciju geografskih informacijskih Sustava u Gradu Bjelovaru

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content