Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora usmenim nadmetanjem (Sportsko – rekreacijski centar u Bjelovaru)

Natječaji

Bjelovarski plivački klub
Krste Frankopana 36
43000 Bjelovar

Na temelju članka 18. i 19. Ugovora o upravljanju i korištenju sportske građevine, Klasa: 620-01/16-01/2 od 14. ožujka 2016. godine, Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 3/13 i 10/13), Odluke o zakupu i kupoprodaji („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 1/16) i Odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 1/16), Upravitelj Sportsko – rekreacijskog centra u Bjelovaru na Trgu Stjepana Radića 2 u Bjelovaru, Bjelovarski plivački klub raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnoga prostora usmenim nadmetanjem

 1. Poslovni prostor u prizemlju poslovne zgrade u Sportsko – rekreacijskom centru u Bjelovaru na Trgu Stjepana Radića 2, površine 135,10 m2 za ugostiteljsku djelatnost.
  • početna zakupnina je 52,50 kn za m² površine.
  • jamčevina iznosi 14.185,50 kn.
  • rok zakupa: 5 godina
 2. Poslovni prostor u poslovnoj zgradi u Sportsko – rekreacijskom centru u Bjelovaru na Trgu Stjepana Radića 2, površine 10,00 m² za ugostiteljsku djelatnost (sendviči, brza hrana itd)
  • početna zakupnina je 52,50 kn za m² površine.
  • jamčevina iznosi 1.050,00 kn.
  • rok zakupa: 5 godina

 

 1. Jamčevina se uplaćuje na račun Bjelovarskog plivačkog kluba broj HR5623600001102532014, s pozivom na broj – OIB, svrha uplate – jamčevina za natječaj. Fotokopiju dokaza o uplati potrebno je priložiti uz prijavu.
 2. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti navedene u namjeni.

  Prijave za usmeno nadmetanje sa pripadajućom numeriranom i uvezanom dokumentacijom predaju se u Gradu Bjelovaru, soba 16/I ili preporučeno poštom u zapečaćenom omotu na adresu: Grad Bjelovar Bjelovarski plivački klub – Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu poslovnog prostora, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar “ne otvarati, prijava na Natječaj za dodjelu poslovnog prostora u zakup, broj prostora”.

  Na koverti ne navoditi nikakve osobne podatke.

 3. Rok za podnošenje prijava je 15. travnja 2016. godine do 12 sati.

 4. Otvaranje prijava i usmeno nadmetanje održat će se 18. travnja 2016. godine, u 11 sati u maloj vijećnici na 1. katu u Gradu Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 2.

  Usmenom nadmetanju moraju pristupiti natjecatelji ili opunomoćenici natjecatelja sa ovjerenom punomoći.

  Pisana prijava za sudjelovanje na usmenom nadmetanju mora sadržavati:

  1. oznaku poslovnoga prostora za koji se natječe;
  2. dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i slično);
  3. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine;
  4. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana, te ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Bjelovara;
  5. dokaz o solventnosti;
  6. dokaz o uplati jamčevine;
  7. izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
  8. izjavu ponuđača da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju, da ga je dužan urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku i da se odriče primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga;
  9. izjavu ponuđača da se obvezuje opremiti terasu sa 100 sjedećih mjesta (poslovni prostor pod brojem 1);
  10. izjavu ponuđača da se obvezuje opremiti 15 stolova i klupa za konzumaciju hrane i pića (poslovni prostor pod rednim brojem 2).

  Upravitelj zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

  Natjecatelju koji ne uspije na natječaju vratit će se jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem natjecatelju.

  Ukoliko najpovoljniji natjecatelj odustane od sklapanja Ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

  Jamčevina natjecatelja koji dobije u zakup poslovni prostor zadržava se kao beskamatni depozit za cijelo vrijeme trajanja zakupa kao osiguranje redovnog podmirenja obveza.

  Natjecatelj koji dobije u zakup poslovni prostor dužan je prije sklapanja Ugovora o zakupu dostaviti 2 bjanko zadužnice, svaku na iznos od 50.000,00 (pedeset tisuća) kuna.

  Prvenstveno pravo imaju:

  1. Članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
  2. Članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
  3. HRVI iz Domovinskog rata,
  4. Dragovoljci iz Domovinskog rata,
  5. Ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci.

Natjecatelji koji ostvaruju prvenstveno pravo, ako su zadovoljili uvjete iz natječaja moraju biti prisutni na usmenom nadmetanju, ali ne moraju iznositi svoju ponudu sve do zaključenja usmenog nadmetanja.

Prijave zaprimljene izvan roka navedenog u natječaju neće se razmatrati.

Bjelovarski plivački klub zadržava pravo na poništenje natječaja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja u natječaju.

Sve informacije vezane uz natječaj, kao i uvid u stanje poslovnog prostora mogu se dobiti radnim danom od 8,00 do 15,00 sati u Gradu Bjelovaru, soba br. 54, II. kat kao i na broj mobitela Bjelovarskog plivačkog kluba 098/941-9080.

Podijeli s prijateljima!
Back to top