Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv poduzetnicima za korištenje kreditnih sredstava iz kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik 2016.”

Natječaji

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Bjelovara o kreditiranju poduzetnika iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“, do iskorištenja sredstava, Klasa: 403-01/15-01/13, Urbroj:2103/01-02-15-7 od 3. prosinca 2015. godine, gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec dipl.politolog, dana 22. srpnja 2016. godine raspisuje

JAVNI POZIV
PODUZETNICIMA ZA KORIŠTENJE KREDITNIH SREDSTAVA
IZ KREDITNE LINIJE „ BJELOVARSKI PODUZETNIK 2016.”
do iskorištenja sredstava

 1. KORISNICI KREDITA

  ZAHTJEV ZA KREDIT MOGU PODNIJETI:

  • Obrti
  • Mala i srednja trgovačka društva
  • Zadruge
  • Profitne ustanove
  • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva
  • fizičke osobe u slobodnom zanimanju ( zdravstveni djelatnici, veterinari, odvjetnici, revizori, arhitekti, sudski vještaci i sl.)

  koja su u 51% vlasništvu državljana Republike Hrvatske

  Pravo na korištenje kredita ima poduzetnik koji namjerava ulagati na području Grada Bjelovara bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište.

 2. IZNOS KREDITA
  • najniži iznos, 40.000,00 kuna
  • najviši iznos je određen do iznosa od 2.500.000,00 kuna

  Iznimno, kod izgradnje novih proizvodnih kapaciteta (objekata, postrojenja i opreme) Grad subvencionira do 40% ukupne odobrene vrijednosti investicije, a max. do iznosa 5.000 000,00 kn (odnosi se na investicije vrijednosti iznad 2.500 000,00 kn

 3. NAMJENA KREDITA
  • kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje objekata
  • nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme
  • obrtna sredstva u funkciji investicije ( do 30% )
 4. ROK OTPLATE, POČEK I ROK ISKORIŠTENJA KREDITA
  • otplata do 10 (deset) godina za kupnju, izgradnju uređenje ili proširenje gospodarskog objekta
  • otplata do 7 (sedam) godina za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
  • poček do 2 ( dvije) godine koji je uračunat u rok otplate (osim za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme: poček do 6 mjeseci
  • rok korištenja: do 12 mjeseci
 5. KAMATNA STOPA
  • krediti uz valutnu klauzulu vezanu za EUR:3M EURIBOR + 5,55 % godišnje , promjenjiva.
  • 3M EURIBOR se utvrđuje u skladu s Odlukom o kamatnim stopama Banke.
   Redovna kamata dospijeva na naplatu mjesečno ili kvartalno.
 6. SUBVENCIJA GRADA

  Grad Bjelovar subvencionira kamatu na poduzetničke kredite iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“ po stopi od :

  • 2,0% ( dvaposto) za proizvodne djelatnosti
  • 1,0% ( jedanposto ) za uslužne djelatnosti

  ukoliko se poduzetnik javi na Javni poziva za subvencioniranje kamata na odobrene kredite iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“, i ispuni sve uvjete iz Javnog poziva.
  Kamatna stopa za vrijeme korištenja kredita i za vrijeme počeka se ne subvencionira.

 7. OTPLATA KREDITA
  • Kredit se otplaćuje u mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama, u kunskoj protuvrijednosti valute EUR obračunatoj po srednjem tečaju HNB-a, važećem na dan plaćanja.
 8. OTKAZ KREDITA
  • Ako poduzetnik ne podmiri dospjele obveze prispjelih rata kredita u roku od 60 dana od dana njihova dospijeća, Banka može otkazati Ugovor o kreditu i isti proglasiti dospjelim u cijelosti, te aktivirati instrumente osiguranja naplate.
 9. NAKNADA
  • 0,50% do 0,65 % jednokratno na iznos odobrenog kredita za sve troškove Banke, a prije korištenja kredita, visinu naknade utvrđuje banka.
 10. INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA
  • hipoteka – predmet hipoteke može biti i objekt kupnje ili uređenja,
  • sudužništvo,
  • jamci,
  • jamstvo Hrvatske agencije malog gospodarstva (HAMAG BICRO)
  • visina jamstva 1 : 1,3
  • drugi uobičajeni instrumenti osiguranja koje poduzetnik dogovori sa Bankom
 11. STATUS PODUZETNIKA
  • nije uvjetovan kao deponent Banke
 12. NAČIN ISPLATE SREDSTAVA
  • Dio kredita namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluga za poduzetnika na osnovi ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji u visini od najmanje 90%, te isplatom Poduzetniku na poslovni račun do najviše 10% iznosa odobrenog kredita
  • Dio kredita za obrtna sredstva u cijelosti će se doznačiti na poslovni račun Poduzetnika
 13. UVJETI KREDITIRANJA

  Potencijalni korisnici kredita iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“, moraju zadovoljiti slijedeće osnovne uvjete:

  • da posljednje dvije godine nisu ostvarili negativan financijski rezultat,
  • da nisu u postupku zatvaranja,stečaja, stečajne nagodbe ili u postupku likvidacije,
  • da u strukturi vlasništva nemaju udjele države, lokalne vlasti ili tvrtke u vlasništvu
  • države i lokalne vlasti,
  • da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih obveza prema Gradu Bjelovaru,
  • da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih obveza na ime poreza i prireza na
  • dohodak te poreza na tvrtku, što dokazuje potvrdom Porezne uprave
 14. OSNOVNA DOKUMENTACIJA
  1. Obrazac Zahtjeva za poduzetnički kredit
  2. Preslika rješenja o upisu u sudski registar, preslika obrtnice ili neki drugi odgovarajući registar
  3. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u
  4. Karton deponiranih potpisa
  5. Financijsko izvješće o poslovanju u posljednje dvije godine
  6. Dokumentacija o uspješnosti poslovanja BON-1 i BON-2 ne stariji od 30 dana
  7. Poslovni plan za kredite do 400.000,00 kuna
  8. Investicijski program za kredite veće od 400.000,00 kuna
  9. Dokaz vlasništva nad imovinom ( gruntovni izvadak)
  10. Izvadak iz posjedovnog lista
  11. Kopija katastarskog plana s označenim i ucrtanim postojećim stanjem
  12. Preslika lokacijske ili građevinske dozvole
  13. Potvrda Grada Bjelovara o podmirenim obvezama prema Gradu
  14. Potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama prema Gradu , državi

  Obrazac zahtjeva za odobrenje kredita, podiže se u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2/II, sob broj 46.

 15. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

  Po objavi Javnog poziva poduzetnicima za korištenje kreditnih sredstava iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“, Zahtjevi se podnose osobno ili poštom na adresu:

  Povjerenstvo za provedbu postupka javnog poziva za kreditnu liniju „Bjelovarski poduzetnik 2016.“
  Grad Bjelovar,
  Trg Eugena Kvaternika 2,
  43000 Bjelovar,

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog poziva za kreditnu liniju „Bjelovarski poduzetnik 2016. “ zaprima pristigle Zahtjeve, sastavlja Zapisnik sa zaključkom i prijedlogom Prijedloga odluke koji upućuje Gradonačelniku na usvajanje.

Konačan Prijedlog Odluke o korištenju sredstava iz kreditnog fonda, kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“ donosi Gradonačelnik i isti s priloženom dokumentacijom upućuje u nadležnu banku, na konačno donošenje.

Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 043/622-063.

Nepotpuni zahtjevi za kredit neće biti razmatrani.

KLASA: 403-01/15-01/13
URBROJ: 2103/01-01-16-24
Bjelovar, 22. srpanj 2016.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec dipl.politolog.
Podijeli s prijateljima!
Back to top