Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora usmenim nadmetanjem (prizemlje zgrade Mjesnog odbora u Gudovcu)

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR

KLASA: 372-03/18-01/12
URBROJ: 2103/01-01-18-2
Bjelovar, 16. svibnja 2018.

Grad Bjelovar, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja, usmenim nadmetanjem, za davanje u zakup poslovnoga prostora u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Gudovcu, površine 79,36 m2 KLASA: 372-03/18-01/12 od 16. svibnja 2018.,. koje je donio Gradonačelnik Grada Bjelovara, raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora usmenim nadmetanjem

 1. Poslovni prostor u prizemlju zgrade Mjesnog odbora u Gudovcu, površine 79,36 m2 za trgovačku djelatnost.
  • početna zakupnina je 17,50 kn za m² površine s PDV-om.
  • jamčevina iznosi 2.777,60 kuna.
  • rok zakupa: 15 godina

A) Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Bjelovara broj HR4324020061802400001, model 68 s pozivom na broj 68-7242-OIB. Fotokopiju dokaza o uplati potrebno je priložiti uz prijavu.

B) Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti navedene u namjeni.

Prijave za usmeno nadmetanje sa pripadajućom numeriranom i uvezanom dokumentacijom predaju se gradskoj upravi Grada Bjelovara, soba 16/I ili preporučeno poštom u zapečaćenom omotu na adresu: Grad Bjelovar – Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu poslovnog prostora, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar “ne otvarati, prijava na Natječaj za dodjelu poslovnog prostora u zakup – oznaka prostora”.
Na koverti ne navoditi nikakve osobne podatke.

C) Rok za podnošenje prijava je 25. svibnja 2018. godine.

D) Otvaranje prijava i usmeno nadmetanje će se održati 28. svibnja 2018. godine u 12 sati u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2. Usmenom nadmetanju moraju pristupiti natjecatelji ili opunomoćenici natjecatelja sa ovjerenom punomoći.

Pisana prijava za sudjelovanje na usmenom nadmetanju mora sadržavati:

 1. Redni broj i adresu poslovnog prostora za koji se natječe,
 2. Dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu,
 3. Broj žiro- računa radi povrata jamčevine ukoliko natjecatelj ne uspije u natječaju,
 4. Izjavu da je ponuđač upoznat sa stanjem i opremljenošću poslovnog prostora,
 5. Izjavu da će prostor, ukoliko je potrebno, urediti i privesti namjeni o svom trošku.
 6. Ponuđač je obvezan dostaviti osnovne podatke :
  • za obrtnike – obrtnicu, BON 2 i potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga ne stariju od 7 dana;
  • za pravne osobe – naziv tvrtke, sjedište, podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje i rješenje o upisu u sudski registar, BON 1 i potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga tvrtke ne stariju od 7 dana,
  • dokaz (odobrenje, rješenje, upis) da ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora,
  • dokaz kojim osobe iz članka 132. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17) imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja, dokazuju svoj status.
  • nepotpune prijave natjecatelja neće se razmatrati kao ni prijave natjecatelja koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja prema Gradu Bjelovaru ni ponude ponuđača koji u vlasništvu imaju druge tvrtke ili obrte koji imaju dugovanja prema Gradu Bjelovaru ni ponuđača koji su u vlasništvu osoba ili tvrtki koje imaju dugovanja prema Gradu Bjelovaru.
  • Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

Natjecatelju koji ne uspije na natječaju vratit će se jamčevina u roku od 8 dana.

Ukoliko najpovoljniji natjecatelj odustane od sklapanja Ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Jamčevina natjecatelja koji dobije u zakup poslovni prostor zadržava se kao beskamatni garantni polog cijelo vrijeme trajanja zakupa kao osiguranje redovnog podmirenja obveza.

Natjecatelj koji dobije u zakup poslovni prostor dužan je prije sklapanja Ugovora o zakupu dostaviti 2 (dvije) bjanko zadužnice, svaku na iznos od 50.000,00 (pedeset tisuća) kuna.

Pravo prvozakupa ima dosadašnji vlasnik, odnosno posjednik poslovnog prostora.

Prvenstveno pravo imaju i:

 1. Članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 2. Članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 3. HRVI iz Domovinskog rata,
 4. Dragovoljci iz Domovinskog rata,
 5. Ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci.

Natjecatelji koji ostvaruju prvenstveno pravo, ako su zadovoljili uvjete iz natječaja moraju biti prisutni na usmenom nadmetanju, ali ne moraju iznositi svoju ponudu sve do zaključenja usmenog nadmetanja.

Prijave zaprimljene izvan roka navedenog u natječaju neće se razmatrati.

Grad Bjelovar zadržava pravo na poništenje natječaja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja u natječaju.

Sve informacije vezane uz natječaj, kao i uvid u stanje poslovnog prostora mogu se dobiti radnim danom od 8,00 do 15,00 sati u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, drugi kat, soba br. 43, kao i na broj telefona 043/622-065.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content