Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i projektima udruga u kulturi Grada Bjelovara pristiglim na Javni poziv za financiranje višegodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
G R A D O N A Č E L N I K
Temeljem članka 29. stavka 2. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ 3a/15) i Izmijenjenog Javnog poziva za financiranje višegodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovara za razdoblje od 2017. do 2020. godine (KLASA: 402-08/16-01/199, URBROJ: 2103/01-01-17-8), Gradonačelnik Grada Bjelovara donosi
ODLUKU
o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i projektima udruga u kulturi Grada Bjelovara pristiglim na Javni poziv za financiranje višegodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovaraza razdoblje od 2017. do 2020. godine
Back to top