Osnovano Partnersko vijeće Grada Bjelovara za izradu i praćenje Strategije razvoja Grada Bjelovara 2016. – 2020.

Na konstituirajućoj sjednici osnovano Partnersko vijeće Grada Bjelovara za izradu i praćenje Strategije razvoja Grada Bjelovara za period 2016. – 2020., 21. prosinca 2015. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Grad Bjelovar započinje s izradom strateškog dokumenta, Strategije razvoja Grada Bjelovara za period 2016. – 2020. godine. Cilj je utvrditi razvojne potrebe Grada Bjelovara, usmjeriti lokalne resurse prema otvaranju novih radnih mjesta te podizati kvalitetu života, uz suradnju javnog i privatnog sektora.

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju i Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu rada i načinu rada partnerskih vijeća, Gradonačelnik Grada Bjelovara donio je Odluku o osnivanju Partnerskog vijeća kao savjetodavnog tijela. Odluka je donesena 27. studenoga 2015. godine.

Slijedom toga, u ponedjeljak, 21. prosinca 2015. godine održana je konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća Grada Bjelovara. Na sjednici su sudjelovali predstavnici Grada Bjelovara, članovi Partnerskog vijeća te Andrea Vugrinović, direktorica tvrtke Superna d.o.o. iz Čakovca koja je, javnim natječajem, izabrana za izrađivanje Strategije razvoja Grada Bjelovara.

Gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec vodio je konstituirajuću sjednicu. Usvojen je Poslovnik o radu, a za predsjednika Partnerskog vijeća izabran je gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec.

Zamjenica gradonačelnika Jasna Višnjević, izabrana zamjenica predsjednika Partnerskog vijeća, kronološki je navela dosadašnje aktivnosti Grada Bjelovara kod izrada Strategija. Naime, 2005. godine Grad Bjelovar je, zahvaljujući pristupanju izradi svog strateškog dokumenta, prvi put pod nazivom “Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2006-2010.“, bio aktivni sudionik izrade ROP-a (Regionalnog operativnog programa) Bjelovarsko-bilogorske županije. Prvi put je tada jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave izrada tih dokumenata bila uvjet za prijavu na natječaje za sredstva strukturnih fondova Europske unije. U isto vrijeme Strategija gospodarskog razvoja Grada Bjelovara je bila, ali je i danas instrument koji treba povezivati planiranje razvoja jedinice lokalne samouprave, regionalne i državne, s planovima EU.

Prva Strategija Grada Bjelovara ažurirana je 2011. godine i izrađena je nova Strategija gospodarskog razvoja 2011.-2015., koja je još na snazi. Izrada Strategije Grada Bjelovara treba pratiti objavu Nacionalne strategije regionalnog razvoja i Razvojne strategije Bjelovarsko-bilogorske županije u 2016. godini.

Izradu Strategije pratit će izabrana, putem javnog nadmetanja, tvrtka Logička matrica d.o.o. iz Sesveta, na čelu s direktoricom Renatom Šeperić Petak. Ona će kao ex-ante evaluator pratiti proces izrade Strategije, davati preporuke i dati konačnu ocjenu po izradi Strategije.

Gradonačelnik Antun Korušec je donio i Odluku o imenovanju Radnih skupina kao operativnog tijela za izradu strateškog dokumenta Grada. Imenovane su tri radne skupine: za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalne djelatnosti.

Radne skupine su nakon osnivačke sjednice Partnerskog vijeća održale svoje prve radne sastanke.

Direktorica Andrea Vugrinović upoznala je članove Partnerskog vijeća i radnih skupna s procesom strateškog planiranja, ciljevima rada i odgovornostima te je usvojena dinamika izrade Strategije za slijedećih šest mjeseci.

Dokumente vezane uz Strategiju možete pogledati na linku: Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. – 2020.

Ljiljana Balažin
FOTO: Dubravka Dragičević

Back to top