Podaci o radnom mjestu stručni/a suradnik/ca za društvene djelatnosti i tekst oglasa za prijam u službu

Natječaji

PODACI O RADNOM MJESTU VEZANO UZ
OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GRADA BJELOVARA

1. Stručni/a suradnik/ca za društvene djelatnosti

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za društvene djelatnosti objavljen je u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu u Bjelovaru dana 22. rujna 2016. godine, na Oglasnoj ploči i web stranici Grada Bjelovara.

Rok za podnošenje prijava istječe 30. rujna 2016. godine.

Podaci vezani uz OGLAS za prijam službenika/ce, u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Bjelovara, na radno mjesto:

 1. STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
  1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme uz obvezatni probni rad od 2 mjeseca

Opis poslova:
Prati zakone i ostale propise, priprema nacrte općih i pojedinačnih akata za potrebe Upravnog odjela, daje upute i pruža pravnu pomoć u složenijim poslovima u upravnom postupku, obavlja upravne i druge povjerene poslove po nalogu.

Podaci o plaći
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 3,20, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.044,00 kune bruto. Plaću službenika/ce čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik/ca raspoređen/a i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža i stalnog mjesečnog dodatka.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti
Pisano testiranje za radno mjesto STRUČNOG SURADNIKA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI obuhvaća poznavanje propisa iz područja djelokruga rada (70%), upravnog postupka (20%), te osnove ustrojstva Grada Bjelovara (10%).

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja su slijedeći:

 1. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 44//99, 35/08),
 2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13),
 3. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj 96/01),
 4. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 126/12, 94/13 i 152/14),
 5. Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14),
 6. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 7. Statut Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13),
 8. Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 10/09, 1/10 i 4/15).

Statut Grada Bjelovara i Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara objavljene su na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr u dijelu Važniji dokumenti i u Službenim glasnicima Grada Bjelovara.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja (dalje: kandidat) obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Kandidat je obvezan pristupiti prethodnoj provjeri znanja putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Najmanje pet (5) dana prije održavanja prethodne provjere znanja na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr u dijelu Natječaji i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i koji se pozivaju na pisano testiranje.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Bjelovara objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati usmena provjera znanja (intervju). Usmena provjera znanja provodi se samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom pisanom testiranju.

KLASA: 112-01/16-01/139
URBROJ: 2103/01-07/1-16-2
Bjelovar, 22. rujna 2016.

GRAD BJELOVAR

 

[gn_heading style=”1″]TEKST OGLASA
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za društvene djelatnosti – stručni/a suradnik/ca za društvene djelatnosti[/gn_heading]

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 23. Pravilnika o radnim odnosima (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 4a/11), pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara, raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme u

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 1. STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
  • zamjena duže vrijeme odsutnog službenika – 1 službenik/ca, 
  • obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca

UVJETI:

  • sveučilišni ili stručni prvostupnik javne uprave, 
  • najmanje tri godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni stručni ispit.

Osim stručnih uvjeta za prijam u službu na određeno vrijeme, kandidati/kandidatkinje (dalje: kandidati) moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 86/08, 61/11 – dalje Zakon) punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Sukladno članku 35. stavku 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10), uvjete ispunjavaju i osobe koje su prema ranijim propisima stekle višu stručnu spremu tražene struke.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona razumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima tražene stručne spreme i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu na određeno vrijeme i raspoređena na radno mjesto, pod uvjetom da državni stručni ispit položi u zakonskom roku.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 116/03, 82/08 i 138/12).

Služba se zasniva na određeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu na određeno vrijeme prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Oglasa.

Postupak za prijam u službu na određeno vrijeme obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koja se provodi pisanim testiranjem i usmenom provjerom znanja (intervjuom). Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web-stranici http://www.bjelovar.hr i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara objavit će se opis poslova te podaci o plaći radnih mjesta koje se popunjavaju, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, te ostale informacije. Na navedenoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti. Usmena provjera znanja (intervju) se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja.

Za prijavu na Oglas potrebno je priložiti:

 1. vlastoručno potpisanu zamolbu, 
 2. životopis,
 3. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome), 
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
 5. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji o radnom stažu,
 6. preslika dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (rješenje, ugovor o radu ili sl.),
 7. presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu,
 8. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela ili članka 15. Zakona – ne starije od 6 mjeseci,
 9. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da mu/joj nije prestao radni odnos u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede službene dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe ili da mu/joj nije prestao radni odnos u upravnom tijelu lokalne jedinice zato što nije zadovoljio/la na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe (članak 16. stavak 1. i 2. Zakona)

Kandidat koji će biti izabran dužan je priložiti i Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, sukladno članku 21. Zakona, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas i njezina se prijava neće razmotriti. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, dostavit će se pisana obavijest.

Prijavu na Oglas uz priloženu dokumentaciju treba dostaviti na adresu: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, u roku od 8 dana od objave Oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi u Bjelovaru. Prijava se može dostaviti neposredno i u Pisarnicu Grada Bjelovara na istoj adresi u sobi 15.

Sukladno članku 24. stavku 5. Zakona, Grad Bjelovar zadržava pravo poništiti oglas ako se ne izvrši izbor kandidata i ako se ne prijavi niti jedan kandidat.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/16-01/139
URBROJ: 2103/01-07/1-16-1
Bjelovar, 22. rujna 2016.

PROČELNIK
mr.sc. Milan Mateković

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content