Nacrt pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara

KLASA: 402-08/23-01/112
URBROJ: 2103-1-07-03-24-2
Bjelovar, 22. siječnja 2024.

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13, 85/15 i 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09), upućuje se Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju.

Privitci

Back to top
Skip to content