Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 11-2009

GRADSKO VIJEĆE

 1. Statutarna odluka o dopuni Statuta Grada Bjelovara
 2. Odluka o izmjeni Odluke o naknadama troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Bjelovara, članovima Gradskog poglavarstva i članovima radnih tijela
 3. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 4. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2009. godinu
 6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2009. godinu
 7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2009. godinu
 8. Izmjene i dopune Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2009. godini
 9. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2009. godinu
 10. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2009. godinu
 11. Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 12. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu
 13. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu
 14. Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora
 15. Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Pravilnik o postupku pripreme i dostave materijala za pripremu sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 2. Pravilnik o postupku pripreme i dostave materijala za gradonačelnika

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA 
Objava javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja područja povijesne jezgre (ZONA “B”)

Privitci

Back to top
Skip to content