Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara

Natječaji

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO GRADA BJELOVARA

 • podaci o radnom mjestu 
 1. Višeg stručnog suradnika/ce za planiranje i razvoj,
 2. Viši stručni suradnik/ca za poduzetništvo, provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju – zamjenik/ca koordinatora za EU projekte

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara objavljen je u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu u Bjelovaru dana 13. travnja 2016. godine, na Oglasnoj ploči i web stranici Grada Bjelovara.

Rok za podnošenje prijava istječe 20. travnja 2016. godine.

Podaci vezani uz OGLAS za prijam službenika/ce, u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara, na radno mjesto:

 1. VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA/CE ZA PLANIRANJE I RAZVOJ

  1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme uz obvezatni probni rad od 2 mjeseca

  Opis poslova:
  Prati zakone i ostale propise, priprema nacrte općih i pojedinačnih akata iz svoje nadležnosti. Obavlja odgovarajuće stručne poslove vezane za izradu financijske planske dokumentacije i programa Upravnog odjela, prati obračune troškove poslovanja Upravnog odjela, poslove kreditiranja obrtnika, malih i srednjih poduzetnika, organizira poljoprivredne sajmove, planira i organizira izvršenje planova investicijskog i tekućeg održavanja objekata mjesnih odbora, organizira i vodi kapitalna ulaganja u objektima mjesnih odbora prema Programu kapitalnih ulaganja u mjesne odbore Grada Bjelovara, te obavlja druge poslove po nalogu.

  Podaci o plaći
  Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 3,24, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.044,00 kune bruto. Plaću službenika/ce čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik/ca raspoređen/a i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža i stalnog mjesečnog dodatka.

  Pisano testiranje
  Pisano testiranje za radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA/CE ZA PLANIRANJE I RAZVOJ obuhvaća poznavanje propisa iz područja djelokruga rada (60%), upravnog postupka (20%), te osnove ustrojstva Grada Bjelovara (20%).

  Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja su sljedeći:

  1. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
  2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93, 69/97, 33/00,73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15),
  3. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11, 64/15),
  4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09)
  5. Statut Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13)
  6. Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 10/09, 1/10 i 4/15)

  Statut Grada Bjelovara i Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara objavljene su na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr u dijelu Važniji dokumenti i u Službenim glasnicima Grada Bjelovara.

 2. VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA/CE ZA PODUZETNIŠTVO, PROVEDBU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU – ZAMJENIK/CA KOORDINATORA ZA EU PROJEKTE

  1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme uz obvezatni probni rad od 2 mjeseca

  Opis poslova:
  Prati zakone i ostale propise, priprema nacrte općih i pojedinačnih akata iz svog djelokruga, obavlja poslove vezane za razvoj i unapređenje poduzetništva, prati nacionalne i EU natječaje, sudjeluje u pripremi, prijavi i provedbi natječaja, prikuplja, obrađuje i analizira podatke na hrvatskom i engleskom jeziku, pruža opće informacije i tehničku podršku Upravnim odjelima Grada u pripremi projektne dokumentacije, objedinjuje projekte i prosljeđuje ih nadležnim institucijama i tijelima, obavlja i druge poslove po nalogu.

  Podaci o plaći
  Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 3,24, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.044,00 kune bruto. Plaću službenika/ce čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik/ca raspoređen/a i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža i stalnog mjesečnog dodatka.

  Pisano testiranje
  Pisano testiranje za radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA/CE ZA PODUZETNIŠTVO, PROVEDBU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU – ZAMJENIK/CA KOORDINATORA ZA EU PROJEKTE obuhvaća poznavanje propisa iz područja djelokruga rada (70%), upravnog postupka (20%), te osnove ustrojstva Grada Bjelovara (10%).

  Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja su sljedeći:

  1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju („Narodne novine“ broj 92/2014)
  2. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka („Narodne novine“ broj 5/2014)
  3. Upute za korisnike sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. 
  4. Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 (prihvatljive aktivnosti za financiranje za Ministarstva i druge korisnike državnog, korisnike lokalnih/regionalnih proračuna, javne ustanove i trgovačka društva, prihvatljive aktivnosti za financiranje, sadržaj projektne aplikacije)
  5. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –2020. (pregled mjera koje su usmjere na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, mjera 7.2. i 7.4.)
  6. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09)
  7. Statut Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13)
  8. Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 10/09, 1/10 i 4/15)

  Statut Grada Bjelovara i Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara objavljene su na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr u dijelu Važniji dokumenti i u Službenim glasnicima Grada Bjelovara.

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja (dalje: kandidat) obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Kandidat je obvezan pristupiti prethodnoj provjeri znanja putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Najmanje pet (5) dana prije održavanja prethodne provjere znanja na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr u dijelu Natječaji i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i koji se pozivaju na pisano testiranje.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Bjelovara objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati usmena provjera znanja (intervju). Usmena provjera znanja provodi se samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom pisanom testiranju.

KLASA: 112-01/16-01/42
URBROJ: 2103/01-05/1-16-5
Bjelovar, 11. travnja 2016.

PROČELNICA
Sonja Novak, dr. vet. med.

 

 

[gn_heading style=”1″]TEKST NATJEČAJA[/gn_heading]

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 23. Pravilnika o radnim odnosima (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 4a/11), pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

 1. Viši/a stručni/a suradnik/ca za planiranje i razvoj
  • povećani opseg poslova – 1 službenik/ca,
  • obvezan probni rad od dva mjeseca,

  UVJETI :

  • magistar struke ili stručni specijalist ekonomije ili prava,
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
  • položen državni stručni ispit.
 2. Viši/a stručni/a suradnik/ca za poduzetništvo, provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju – zamjenik/ca koordinatora za EU projekte

  • povećan opseg poslova – 1 službenik/ca,
  • obvezan probni rad od dva mjeseca

  UVJETI:

  • magistar struke ili stručni specijalist ekonomije,
  • poznavanje engleskog jezika,
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni stručni ispit.

Osim stručnih uvjeta za prijam u službu na određeno vrijeme, kandidati/kandidatkinje (dalje: kandidati) moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 86/08, 61/11 – dalje Zakon) punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Sukladno članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10), uvjete ispunjavaju i osobe koje su prema ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu tražene struke.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona razumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima tražene stručne spreme i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu na određeno vrijeme i raspoređena na radno mjesto, pod uvjetom da državni stručni ispit položi u zakonskom roku.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 116/03, 82/08 i 138/12).

Služba se zasniva na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu na određeno vrijeme prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Oglasa.

Postupak za prijam u službu na određeno vrijeme obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koja se provodi pisanim testiranjem i usmenom provjerom znanja (intervjuom). Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web-stranici https://www.bjelovar.hr i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara objavit će se opis poslova te podaci o plaći radnih mjesta koje se popunjavaju, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, te ostale informacije. Na navedenoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti. Usmena provjera znanja (intervju) se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome), 
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji o radnom stažu,
 • preslika dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (rješenje, ugovor o radu ili sl.),
 • presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela ili članka 15. Zakona – ne starije od 6 mjeseci,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da mu/joj nije prestao radni odnos u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede službene dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe ili da mu/joj nije prestao radni odnos u upravnom tijelu lokalne jedinice zato što nije zadovoljio/la na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe (članak 16. stavak 1. i 2. Zakona)
 • dokaz nadležne institucije ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju engleskoj jezika za radno mjesto pod rednim brojem 2.

Kandidat koji će biti izabran dužan je priložiti i Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, sukladno članku 21. Zakona, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas i njezina se prijava neće razmotriti. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, dostavit će se pisana obavijest.

Pisane prijave na Oglas, vlastoručno potpisane od podnositelja prijave, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, u roku od 8 dana od objave Oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi u Bjelovaru. Prijava se može dostaviti neposredno u Pisarnica Grada Bjelovara na istoj adresi u sobi 15.

Sukladno članku 24. stavku 5. Zakona, Grad Bjelovar zadržava pravo poništiti natječaj ako se ne izvrši izbor kandidata i ako se ne prijavi niti jedan kandidat.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/16-01/42
URBROJ: 2103/01-05/1-16-1
Bjelovar, 11. travnja 2016.

GRAD BJELOVAR

Podijeli s prijateljima!
Back to top