Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i
uređenje prostora

KLASA: 350-02/17-01/23
URBROJ: 2103/01-06/1-18-68
Bjelovar , 20.11.2018.

-prema dostavnoj listi-

PREDMET : PROVEDBA POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA 5. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BJELOVARA

Poziv na konzultacije – određivanje konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš nakon 2. izmjene Odluke o izradi 5. izmjena PPU GB

Poštovani,

Sukladno odredbama članaka 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 03/17), Grad Bjelovar provodi postupak određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš za 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara (dalje : Strateške studije).

Ovim putem, u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju Strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije, pozivamo vas na konzultacije koje će se održati:

28.11.2018. (srijeda) u 11.00 sati.
u maloj vijećnici Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2,

Sastanku će prisustvovati ovlaštenici – izrađivači Strateške studije utjecaja na okoliš za 5. izmjene PPU GB, tvrtke IRES Ekologija d.o.o. iz Zagreba te nositelja izrade 5. izmjena PPU GB – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara.

Osnovom Odluke o izradi 5. izmjena PPU GB (SGGB, broj 4/2017), Izmjene Odluke o izradi 5. izmjena PPU GB (6/2017) i 2. Izmjene Odluke o izradi 5. izmjena PPU GB (SGGB, broj 6/2018) kao i Odluke o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš za 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara, (KLASA : 350-02/17-01/2, URBROJ : 2103/01-01-17-9 od 13.12.2017.), (svi navedeni dokumenti objavljeni su na www.bjelovar.hr), ovom izmjenom Plana će se uskladiti grafički i tekstualni dio Plana s izmjenama plana višeg reda (PP BBŽ), ažurirati Plan sukladno novim propisima, ažurirati stanje komunalne, prometne, energetske i druge infrastrukture, poboljšati grafički prikazi građevinskih područja, ucrtati arheološko nalazište prema zaključku Ministarstva kulture te valorizirati zahtjevi za izmjenom prostornog plana pristigli nakon postupka legalizacije od pravnih i fizičkih osoba itd.

Obzirom na značajne izmjene te postupak analize i vrednovanja će se primijeniti na zahtjeve i drugu aktualnu problematiku, pozivamo Vas da se odazovete pozivu i aktivno sudjelujete u konzultacijama.

Obavezni sadržaj Strateške studije koji je predmetnim postupkom moguće dopuniti, propisan je prilogom I. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

Sva mišljenja, primjedbe i prijedloge pristigle tijekom savjetovanja Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora razmotrit će, utvrditi konačni sadržaj strateške studije i donijeti Odluku o sadržaju strateške studije.

Svi materijali vezani uz postupak određivanja sadržaja strateške studije dostupni su na web stranici www.bjelovar.hr (SGGB 4/2017, SGGB 6/2017, SGGB 6/2018) .

Za dodatna pojašnjenja kontaktirati :

  1. Zvonimir Horn, viši stručni suradnik za prostorno planiranje, tel. 043/622-047, email: zhorn@bjelovar.hr.
  2. Anamarija Vnouček, viša stručna suradnica za zaštitu okoliša i prirode, tel. 043/622-081, email : avnoucek@bjelovar.hr
PROČELNIK
Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content